Opatření ze dne 16.12.2008 č. 4 o předkládání výkazů institucemi elektronických peněz České národní bance

18.12.2008 | Sbírka:  4/2008 (CBN) | Částka:  24/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 124/2002 Sb., 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 1/2009 (CBN)
4/2008 (CBN)
Opatření
České národní banky
ze dne 16. prosince 2008
o předkládání výkazů institucemi elektronických peněz České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a § 18d odst. 6 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
Předmět úpravy
Toto opatření stanoví obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání informací a podkladů vyžadovaných Českou národní bankou od institucí elektronických peněz a organizační a komunikační podmínky pro jejich předávání České národní bance.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto opatření se rozumí
a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají významné věcné a formální vazby,
b) datovým souborem seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
c) metodikou metodický popis věcného obsahu a struktur datových souborů přiřazených k jednotlivým výkazům s připojenými kontrolami vykazovaných údajů.
§ 3
Obsah a termíny sestavování a předkládání výkazů
(1) Instituce elektronických peněz sestavuje a České národní bance předkládá výkazy, jejichž seznam s uvedením názvu, periodicity a termíny jejich předkládání je uveden v příloze č. 1 k tomuto opatření.
(2) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 2 k tomuto opatření.
(3) Výkazy podle odstavce 1 sestavuje instituce elektronických peněz podle stavu k následujícím datům (dále jen „den sestavení výkazu“):
a) u pravidelně předkládaných výkazů s údaji za skutečnost k poslednímu kalendářnímu dni sledovaného období (např. kalendářního měsíce, čtvrtletí, pololetí),
b) u výkazů předkládaných na vyžádání během roku ke dni stanovenému Českou národní bankou.
(4) Výkazy podle odstavce 1 sestavuje a předkládá instituce elektronických peněz s údaji o činnostech vykonávaných v rámci svého podnikání, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti instituce elektronických peněz na území České republiky i k činnosti jejích organizačních složek v zahraničí.
§ 4
Zahájení a ukončení sestavování a předkládání výkazů
(1) Instituce elektronických peněz zahájí sestavování a předkládání výkazů podle tohoto opatření neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence1). Byla-li licence udělena před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, vzniká povinnost podle věty první neprodleně po zápisu do obchodního rejstříku. Česká národní banka může stanovit jiný okamžik pro zahájení sestavování a předkládání výkazů.
(2) Instituce elektronických peněz ukončí sestavování a předkládání výkazů podle tohoto opatření ke dni zániku licence.
(3) Instituce elektronických peněz, která převedla svá aktiva a závazky na jinou instituci elektronických peněz, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku licence, nedohodne-li se s Českou národní bankou jinak.
Způsob sestavování výkazů
§ 5
(1) Instituce elektronických peněz sestavuje výkazy předkládané České národní bance podle metodiky vydané Českou národní bankou.
(2) Instituce elektronických peněz předkládající výkazy pomocí aplikace podle § 7 odst. 1 písm. b) sestavují výkazy podle metodiky, kterou jim předá Česká národní banka formou datové zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB". Instituce elektronických peněz, které předkládají výkazy s využitím internetové aplikace České národní banky pro sběr dat podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo s využitím webové služby České národní banky pro sběr dat podle § 7 odst. 1 písm. c), sestavují výkazy podle metodiky zveřejněné na internetových stránkách České národní banky.
§ 6
(1) Instituce elektronických peněz sestavuje předkládané výkazy s využitím údajů ze svého informačního systému a v případě potřeby i z dalších informačních zdrojů. Při sestavování předkládaných výkazů postupuje přiměřeně k jejich povaze v souladu s jinými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky2), není-li v metodice stanoveno jinak.
(2) Instituce elektronických peněz zahrnuje údaje za své organizační složky v zahraničí do vykazovaných údajů za instituce elektronických peněz podle § 3 odst. 4 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví2) a mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropských společenství3).
(3) Pro oceňování vykazovaných údajů se použijí způsoby stanovené právními předpisy pro oblast účetnictví2) a mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropských společenství3), pokud není v metodice stanoveno jinak.
(4) Pro účely sestavení výkazů podle tohoto opatření přepočítává instituce elektronických peněz údaje vyjádřené v cizí měně na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu4). Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije instituce elektronických peněz kurzy kótované vykazující institucí elektronických peněz ke dni sestavení výkazu, případně postupuje podle jiného právního předpisu5).
Způsob a forma předkládání výkazů
§ 7
(1) Instituce elektronických peněz předkládá výkazy České národní bance v elektronické formě pomocí
a) internetové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (dále jen „aplikace SDNS“), která je dostupná na internetových stránkách České národní banky,
b) vlastní aplikace splňující Českou národní bankou stanovené datové a bezpečnostní rozhraní (UN/EDIFACT) a komunikační rozhraní (protokoly X.400 a X.435) (aplikace EDI/EDIFACT), anebo
c) vlastní aplikace splňující Českou národní bankou stanovené datové rozhraní (XML) a používající pro předání výkazu webové služby České národní banky (aplikace SDNS-WS).
(2) Instituce elektronických peněz předává výkazy České národní bance ve formě datových zpráv6) vytvořených aplikacemi uvedenými v odstavci 1.
(3) Instituce elektronických peněz opatří datové zprávy připravené podle odstavce 1 písm. a) nebo c) před odesláním zaručeným elektronickým podpisem7) osoby pověřené schválením a podepsáním datové zprávy a mající přiřazenou roli umožňující provést zabezpečení předávané datové zprávy podle § 10. Elektronický podpis vyjadřuje souhlas této osoby s údaji uvedenými v předkládaném výkazu.
(4) Předávané datové zprávy obsahují jméno a kontaktní údaje osoby pověřené přípravou dat příslušného výkazu.
(5) Datové zprávy připravené podle odstavce 1 písm. b) jsou před odesláním opatřeny zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou nebo elektronickou značkou založenou na použití kvalifikovaného systémového certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb8). Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky, nebo jsou České národní bance odeslány údaje o kvalifikovaném systémovém certifikátu určeném pro vytváření elektronické značky.
§ 8
(1) Instituce elektronických peněz při předkládání výkazů odpovídá za soulad vykazovaných údajů s požadavky stanovenými tímto opatřením a se skutečným stavem.
(2) Pokud jsou výkazy předložené prostřednictvím aplikace pro sběr dat správné a úplné, potvrdí Česká národní banka instituci elektronických peněz jejich přijetí. Nejsou-li předložené výkazy správné a úplné, informuje Česká národní banka instituci elektronických peněz o zjištěných chybách. Instituce elektronických peněz provede opravu nesprávných a neúplných výkazů a opravené výkazy ve stanovené lhůtě předloží České národní bance způsobem stanoveným v § 7. Oprávnění České národní banky vyžádat si upřesnění nebo vysvětlení podle jiného právního předpisu9) tím není dotčeno.
(3) Pokud instituce elektronických peněz dodatečně zjistí, že údaje uvedené ve výkazu přijatém Českou národní bankou nejsou správné, provede prostřednictvím aplikace pro sběr dat opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících a opravené výkazy předloží České národní bance způsobem stanoveným v § 7.
§ 9
(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem instituce elektronických peněz ke změnám vykazovaných údajů sestavených k 31. prosinci, provede instituce elektronických peněz způsobem stanoveným v § 7 opravu všech dotčených výkazů podle § 3 odst. 1 do 30 kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví. O provedených změnách informuje instituce elektronických peněz Českou národní banku prostřednictvím komentáře.
(2) Pokud z důvodu změny vykazovaných údajů po ověření podle odstavce 1 došlo k ovlivnění údajů vykazovaných v běžném roce, provede instituce elektronických peněz způsobem stanoveným v § 7 i opravu výkazů sestavených za další období běžného roku.
§ 10
(1) Pokud jsou výkazy sestavovány a předávány České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) nebo c), instituce elektronických peněz pověří přípravou, podepisováním a předáváním datových zpráv České národní bance ve smyslu § 7 nejméně dvě osoby (dále jen „kontaktní osoby“), kterým byly akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb vydány kvalifikované certifikáty10).
(2) Instituce elektronických peněz sdělí České národní bance o kontaktních osobách tyto údaje:
a) jméno a příjmení,
b) adresu pracoviště, telefonní číslo, faxové číslo a adresu elektronické pošty,
c) údaj o vydaném kvalifikovaném certifikátu určeném k elektronickému podpisování podle § 7 odst. 3,
d) určení požadované role této osoby v aplikaci SDNS.
(3) V případě změny údajů podle odst. 2 instituce elektronických peněz informuje Českou národní banku o těchto změnách.
§ 11
Přechodná ustanovení
V případě použití aplikace uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) mohou být do 31.12.2010 datové zprávy před odesláním opatřeny výhradně zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.
§ 12
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v. r.
Sekce regulace a analýz finančního trhu
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Litošová,
tel.: 224 413 291
Příloha 1
Seznam a termíny předkládání výkazů institucí elektronických peněz
-------------------------------------- ---------------- -----------------------------------------
Název                  Periodicita   Termín předložení
-------------------------------------- ---------------- -----------------------------------------
Měsíční rozvaha instituce        měsíční     do 29. kalendářního dne následujícího
elektronických peněz                   měsíce, výkaz za prosinec do 10. února
                             následujícího roku;
                             během roku na vyžádání
-------------------------------------- ---------------- -----------------------------------------
Měsíční výkaz zisku a ztráty instituce  měsíční     do 29. kalendářního dne následujícího
elektronických peněz                   měsíce, výkaz za prosinec do 10. února
                             následujícího roku;
                             během roku na vyžádání
-------------------------------------- ---------------- -----------------------------------------
Hlášení o kapitálu instituce       pololetní    do 29. kalendářního dne následujícího
elektronických peněz                   měsíce, výkaz za prosinec do 10. února
                             následujícího roku;
                                 během roku na vyžádání
-------------------------------------- ---------------- -----------------------------------------
Hlášení o povinných investičních     pololetní    do 29. kalendářního dne následujícího
aktivech instituce elektronických peněz         měsíce, výkaz za prosinec do 10. února
                             následujícího roku;
                             během roku na vyžádání
-------------------------------------- ---------------- -----------------------------------------
Hlášení o likviditě instituce      měsíční     do 29. kalendářního dne následujícího
elektronických peněz                   měsíce, výkaz za prosinec do 10. února
                             následujícího roku;
                             během roku na vyžádání
-------------------------------------- ---------------- -----------------------------------------
Hlášení o organizační struktuře     čtvrtletní   do 29. kalendářního dne následujícího
instituce elektronických peněz              měsíce, výkaz za prosinec do 10. února
                             následujícího roku;
                             během roku na vyžádání
-------------------------------------- ---------------- -----------------------------------------                             
Příloha 2
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných institucemi elektronických peněz České národní bance
Název: Měsíční rozvaha instituce elektronických peněz
Charakteristika:
Výkaz obsahuje strukturu aktiv, závazků a vlastního kapitálu vykazujícího subjektu.
Rozvahová aktiva jsou členěna podle portfolií ve vazbě na způsob oceňování. Údaje jsou sledovány v účetní hodnotě brutto (tj. u položek oceňovaných reálnou hodnotou v této reálné hodnotě a u položek oceňovaných naběhlou hodnotou nebo pořizovací cenou v hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávky) a v účetní hodnotě netto (tj. u položek oceňovaných reálnou hodnotou v této reálné hodnotě a u položek oceňovaných naběhlou hodnotou nebo pořizovací cenou v hodnotě kompenzované o opravné položky a oprávky). Opravné položky a oprávky jsou uváděny samostatně. Dále jsou uvedeny údaje o pokladní hotovosti, pohledávkách vůči centrálním bankám, finančních aktivech v portfoliích k obchodování, v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, realizovatelných finančních aktivech, úvěrech a jiných pohledávkách a finančních investicích držených do splatnosti, dále údaje o zajišťovacích derivátech s kladnou reálnou hodnotou, kladných změnách reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů, hmotném a nehmotném majetku, účastech v přidružených a ovládaných osobách a společných podnicích, daňových pohledávkách, ostatních aktivech a neoběžných aktivech a vyřazovaných skupinách určených k prodeji.
Rozvahové závazky jsou členěny podle portfolií ve vazbě na způsob oceňování, samostatně je vykazován vlastní kapitál. Uvádějí se údaje o vydaných elektronických penězích, úvěrech a ostatních finančních závazcích vůči centrálním bankám, finančních závazcích v portfoliích k obchodování, v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty a v naběhlé hodnotě, dále údaje o finančních závazcích spojených s převáděnými aktivy, údaje o zajišťovacích derivátech se zápornou reálnou hodnotou a záporných změnách reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů, rezervách, daňových závazcích, ostatních závazcích a závazcích spojených s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji. V části vlastního kapitálu se uvádějí údaje o splaceném a nesplaceném základním kapitálu, dalším vlastním kapitálu, fondech z přecenění a ostatních oceňovacích rozdílech, rezervních fondech, nerozděleném zisku nebo neuhrazené ztrátě z předchozích období a o zisku nebo ztrátě za běžné účetní období.
Název: Měsíční výkaz zisku a ztráty instituce elektronických peněz
Charakteristika:
Měsíční výkaz zisku a ztráty vykazujícího subjektu obsahuje přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát a účetního zisku, resp. ztráty instituce elektronických peněz od počátku účetního období ke dni sestavení výkazu.
Uvádějí se údaje o struktuře zisku z finanční a provozní činnosti, tj. úrokové výnosy a náklady, výnosy z dividend, výnosy a náklady z poplatků a provizí, realizované zisky/ztráty z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku/ztráty, zisky/ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování, v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty, ze zajišťovacího účetnictví, kurzové rozdíly, zisky/ztráty z odúčtování aktiv jiných než držených k prodeji a ostatní provozní výnosy a náklady. Dále výkaz obsahuje údaje o správních nákladech v členění na náklady na zaměstnance a ostatní správní náklady včetně jejich jednotlivých složek, odpisech hmotného a nehmotného majetku, tvorbě rezerv, ztrátách ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku/ztráty a z nefinančních aktiv, negativním goodwillu, podílech na zisku/ztrátě přidružených a ovládaných osob a společných podniků, zisku/ztrátě z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin, nákladech na daň z příjmu. Součástí výkazu jsou i údaje o zisku/ztrátě z pokračujících činností před a po zdanění, z ukončované činnosti po zdanění a zisku/ztrátě po zdanění.
Název: Hlášení o kapitálu instituce elektronických peněz
Charakteristika:
Hlášení je určeno ke sledování a analýze výše kapitálu v návaznosti na opatření České národní banky ze dne 25. května 2006, kterým se stanoví požadavky na kapitál instituce elektronických peněz. Obsahuje základní informace o struktuře kapitálu, kapitálových požadavcích a jejich propočtu.
Uvádějí se údaje o struktuře kapitálu instituce elektronických peněz, tj. údaje o původním kapitálu a jeho složkách, tj. splaceném základním kapitálu nebo jeho části, zapsaném v obchodním rejstříku, sníženém o účetní hodnotu vlastních akcií nabytých institucí elektronických peněz a negativní položky z operací s vlastními akciemi, emisním ážiu, povinných rezervních fondech a ostatních fondech ze zisku, nerozděleném zisku a neuhrazené ztrátě z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období, zisku za běžné účetní období po zdanění uvedeném v účetní závěrce nebo v mezitímní účetní závěrce, sníženém o předpokládané dividendy a další předpokládané platby z rozdělení zisku, ztrátě za běžné účetní období a další odčitatelné položky jako je goodwill, nehmotný majetek instituce elektronických peněz jiný než je goodwill a negativní oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot realizovatelných kapitálových nástrojů. Dále se uvádějí údaje o dodatkovém kapitálu a jeho složkách, tj. podřízeném dluhu a pozitivním oceňovacím rozdílu ze změn reálných hodnot realizovatelných akcií a podílových listů (po zohlednění daňového efektu).
Hlášení dále obsahuje údaje o celkových finančních závazcích z vydaných elektronických peněz v členění dle aktuálního stavu k okamžiku výpočtu, dle průměrného stavu za posledních 6 měsíců nebo dle výše plánované pro šestiměsíční období (co je relevantní pro vykazující subjekt), o podílu kapitálu na celkových finančních závazcích z vydaných elektronických peněz a o přebytku/nedostatku kapitálu.
Název: Hlášení o povinných investičních aktivech instituce elektronických peněz
Charakteristika:
Hlášení obsahuje údaje o aktivech, do kterých instituce elektronických peněz investuje peněžní prostředky nabyté vydáním elektronických peněz, a o investicích instituce elektronických peněz do povinných investičních aktiv vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob ve struktuře podle opatření České národní banky ze dne 25. května 2006, kterým se stanoví povinná investiční aktiva instituce elektronických peněz a podmínky investování do těchto aktiv. Dále se uvádějí údaje o kapitálu a poměru vkladů u bank ve státech zóny A splatných na viděnou a dluhopisů ke kapitálu. Jmenovitě se uvádějí investice instituce elektronických peněz do povinných investičních aktiv (angažovanost) vůči osobám nebo ekonomicky spjatým skupinám osob, vůči nimž výše investic činí 10 % a více kapitálu instituce elektronických peněz, s uvedením následujících informací: vztah subjektu k instituci elektronických peněz z hlediska propojení, identifikační číslo nebo datum narození, název nebo jméno a příjmení subjektu, označení ekonomicky spjaté skupiny, výše investice (angažovanosti) a poměr investice ke kapitálu.
Hlášení obsahuje i jmenovitě jednotlivé členy ekonomicky spjatých skupin s uvedením následujících informací: vztah subjektu k instituci elektronických peněz, identifikační číslo nebo datum narození, název nebo jméno a příjmení subjektu, označení ekonomicky spjaté skupiny a výše investice (angažovanosti).
Název: Hlášení o likviditě instituce elektronických peněz
Charakteristika:
Hlášení obsahuje údaje o aktivech instituce elektronických peněz celkem a o povinných investičních aktivech v členění podle jednotlivých druhů v souladu s opatřením České národní banky ze dne 25. května 2006, kterým se stanoví povinná investiční aktiva instituce elektronických peněz a podmínky investování do těchto aktiv, údaj o ostatních aktivech instituce elektronických peněz, závazcích celkem, v členění na finanční závazky z vydaných elektronických peněz a ostatní závazky, a údaj o vlastním kapitálu celkem. Údaje se člení do časových pásem podle zbytkové splatnosti. Dále se uvádí netto rozvahová pozice a kumulativní netto rozvahová pozice.
Název: Hlášení o organizační struktuře instituce elektronických peněz
Charakteristika:
Hlášení obsahuje údaje o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích a významnějších majetkových účastech instituce elektronických peněz. Dále se uvádí údaje o základním kapitálu, stavu zaměstnanců a počtu organizačních jednotek v rozlišení na ČR, EU, EHP a ostatní státy, základní identifikační údaje o pobočkách v zahraničí, údaje o členech statutárního orgánu a dozorčího orgánu instituce elektronických peněz, údaje o řídicích a kontaktních osobách, o představitelích a zaměstnancích instituce elektronických peněz v jiných právnických osobách a o akcionářské struktuře instituce elektronických peněz.
1) § 18b odst. 1 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
3) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání mezinárodních účetních standardů.
4) § 24 odst. 6 zákona o účetnictví.
5) § 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
8) § 2 písm. c), j), m) zákona č. 227/2000 Sb.
9) § 41 odst. 5 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.