Příkaz ze dne 1.3.2010 č. 5/2010, kterým se stanoví Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2010

1.4.2010 | Sbírka:  2635/2010-18 | Částka:  4/2010ASPI
2635/2010-18
Příkaz
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
kterým se stanoví Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2010
č.j. 2635/2010-18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
státní tajemnici – I. náměstkyni ministryně
náměstkům ministryně
vrchním ředitelům
ředitelům odborů
ústřední školní inspektorce
řediteli vysokoškolského sportovního centra
ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V souladu se:
- zákonem č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů a
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
I. ukládám
postupovat při předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2010 podle Pokynu uvedeného v příloze.
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem následujícím po dni podpisu.
v z. Ing. Eva Bartoňová v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze dne 1. 3. 2010
Příloha: Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2010 č.j.: 2635/2010-18.
Příloha
POKYN
k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví tímto pokynem za účelem sjednocení postupů kapitoly 333 MŠMT při předávání údajů ministerstva, dalších organizačních složek státu spadajících pod kapitolu 333 MŠMT, tj. České školní inspekce (dále jen „ČŠI“), Vysokoškolského sportovního centra (dále jen „VSC“) a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je ministerstvo (dále jen „příspěvkové organizace“) do Centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) v roce 2010.
Část I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět úpravy
Tento pokyn stanoví:
a) obsah účetních záznamů předávaných do CSÚIS v roce 2010,
b) obsah finančních údajů předávaných do CSÚIS v roce 2010,
c) způsob a termíny předkládání účetních záznamů do CSÚIS v roce 2010,
d) způsob a termíny předkládání finančních údajů do CSÚIS v roce 2010.
Článek 2
Právní předpisy k předávání dat do CSÚIS
Ministerstvo, ČŠI, VSC a příspěvkové organizace jsou při předávání dat do CSÚIS povinny řídit se následujícími právními předpisy:
a) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony,
b) zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
c) vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
d) vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
e) vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů.
Ministerstvo, ČŠI, VSC a příspěvkové organizace jsou však povinny sledovat změny právních předpisů ve Sbírce zákonů České republiky, ve Finančním zpravodaji, ve Věstníku MŠMT a řídit se jimi.
Článek 3
Základní pojmy
Pro účely tohoto pokynu se rozumí:
a) centrálním systémem účetních informací státu informační systém, ve kterém jsou shromažďovány údaje pro potřeby státu,
b) údaji účetní záznamy a finanční údaje,
c) účetními záznamy konsolidační účetní záznamy, operativní účetní záznamy a jiné účetní záznamy,
d) konsolidačním účetním záznamem účetní záznam předávaný účetní jednotkou do CSÚIS pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku nebo pro sestavení účetních výkazů za dílčí konsolidační celek,
e) operativním účetním záznamem účetní záznam předávaný účetní jednotkou do CSÚIS pro potřeby státu, zejména pro účely operativního řízení hospodaření a nakládání s finančními prostředky,
f) jiným účetním záznamem účetní záznam, který není konsolidačním ani operativním účetním záznamem, předávaný účetní jednotkou do CSÚIS zpravidla na vyžádání,
g) finančním údajem finanční výkazy a doplňující údaje předkládané pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad,
h) správcem CSÚIS Ministerstvo financí.
Článek 4
Obsah účetních záznamů
Konsolidačními účetními záznamy jsou:
a) rozvaha,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu,
d) příloha.
Pomocnými konsolidačními účetními záznamy předávanými v souladu s § 44 odst. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb. ve stavu k 31. 12. 2010 až od roku 2011 jsou:
a) pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce,
b) výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státu,
c) výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu,
d) výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační celek státu,
e) příloha účetního výkazu za dílčí konsolidační celek státu,
f) pomocný konsolidační přehled za dílčí konsolidační celek státu.
Operativní účetní záznamy, které jsou poprvé předkládány ve stavu k 30.6.2010 pouze ministerstvem, ČŠI a VSC, zahrnují:
a) soupis pohledávek,
b) soupis závazků,
c) soupis podmíněných pohledávek,
d) soupis podmíněných závazků,
e) peněžní prostředky,
f) disponibilní majetek.
Jiné účetní záznamy, které jsou předávány do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na jejich předání, zahrnují:
a) vyžádaný primární účetní záznam z účetních knih,
b) vyžádaný jiný účetní záznam,
c) účetní záznamy o inventarizaci,
d) vyžádaný konkrétní účetní doklad,
e) vyžádaný seznam primárních účetních záznamů a účetních dokladů dle bližší specifikace.
Článek 5
Termíny předkládání účetních záznamů
Ministerstvo, ČŠI, VSC předkládají do CSÚIS:
a) čtvrtletně rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu - mezitímní účetní závěrka,
b) ročně rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu a přílohu - řádná účetní závěrka,
c) ročně pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce, výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státu, výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu, výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační celek státu, příloha účetního výkazu za dílčí konsolidační celek státu a pomocný konsolidační přehled za dílčí konsolidační celek státu - konsolidační účetní záznamy,
d) měsíčně soupis pohledávek, soupis závazků, soupis podmíněných pohledávek, soupis podmíněných závazků, peněžní prostředky a disponibilní majetek,
e) na vyžádání vyžádaný primární účetní záznam z účetních knih, vyžádaný jiný účetní záznam, účetní záznamy o inventarizaci, vyžádaný konkrétní účetní doklad, vyžádaný seznam primárních účetních záznamů a účetních dokladů dle bližší specifikace.
Příspěvkové organizace předkládají do CSÚIS:
a) čtvrtletně rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu - mezitímní účetní závěrka,
b) ročně rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu a přílohu - řádná účetní závěrka,
c) ročně pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce, výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státu, výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu, výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační celek státu, příloha účetního výkazu za dílčí konsolidační celek státu a pomocný konsolidační přehled za dílčí konsolidační celek státu - konsolidační účetní záznamy.
Článek 6
Obsah finančních údajů
1. Finančními výkazy jsou:
a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (dále jen „finanční výkaz Fin 2-04 U“), včetně přílohy ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů „Limity a zůstatky na účtech v České národní bance“ a komentáře,
b) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (dále jen „výkaz NAR 1-12 U“),
c) přehled rozpočtových opatření.
2. Doplňujícími údaji jsou:
a) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a další doplňující údaje,
b) rozpis schváleného rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle paragrafů a položek rozpočtové skladby jednotlivých organizačních složek státu (dále jen „rozpis schváleného rozpočtu“).
Článek 7
Sumární údaje finančních výkazů a doplňujících údajů
Sumárními údaji finančních výkazů a doplňujících údajů kapitoly 333 MŠMT (dále jen „sumáře“) jsou:
a) sumář finančního výkazu Fin 2-04 U,
b) sumář výkazu NAR 1-12 U,
c) sumář s rozpisem schváleného rozpočtu,
d) sumář s přehledem rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů.
Sumář finančního výkazu Fin 2-04 U je tvořen finančními výkazy Fin 2-04 U ministerstva, ČŠI a VSC a přehledem rozpočtových opatření.
Sumář výkazu NAR 1-12 U je tvořen výkazy NAR 1-12 U ministerstva, ČŠI a VSC.
Sumář s rozpisem schváleného rozpočtu je tvořen rozpisy schválených rozpočtů ministerstva, ČŠI a VSC.
Sumář s přehledem rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů je tvořen přehledy rozpočtu nákladů a výnosů a dalších doplňujících údajů příspěvkových organizací.
Článek 8
Způsob a termíny předkládání finančních výkazů a doplňujících údajů
Ministerstvo, ČŠI a VSC předkládají do CSÚIS:
a) ročně rozpis schváleného rozpočtu,
b) čtvrtletně finanční výkaz Fin 2-04 U,
c) měsíčně výkaz NAR 1-12 U.
Příspěvkové organizace předkládají do CSÚIS:
a) ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.
Správce kapitoly 333 MŠMT v CSÚIS:
a) ověřuje správnost sumářů sestavených správcem CSÚIS za kapitolu 333 MŠMT na základě údajů předložených ministerstvem, ČŠI, VSC a příspěvkovými organizacemi,
b) v případě zjištění nedostatků zajišťuje opravu předávaných údajů u příslušné organizační složky státu nebo příspěvkové organizace,
c) schvaluje sumáře za kapitolu 333 MŠMT.
Správce kapitoly 333 MŠMT předkládá příslušnému odboru Ministerstva financí:
a) ročně 2 opisy sumářů s rozpisem schváleného rozpočtu a 2 opisy sumářů s přehledem o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů schválené a podepsané statutárním zástupcem,
b) čtvrtletně 2 opisy sumáře finančního výkazu Fin 2-04 U, sestavu „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“ schválené a podepsané statutárním zástupcem, 2 vyhotovení komentáře a 2 vyhotovení přílohy ke komentáři „Limity a zůstatky na účtech v České národní bance“,
c) měsíčně 2 opisy sumáře výkazu NAR 1-12 U schválené a podepsané statutárním zástupcem.
Článek 9
Zpracování finančních údajů a opravné zpracování
Sumáře finančních údajů za kapitolu 333 MŠMT podepisuje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, případně státní tajemnice - I. náměstkyně ministryně. V případě opravného zpracování skutečnosti v sumárních výkazech kapitoly 333 MŠMT podepisuje opravené části výkazů ředitel odboru hlavního účetního a metodiky účetnictví.
Část II.
ÚKOLY VYKAZUJÍCÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝCH ÚTVARŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Článek 10
Úkoly vyplývající z přípravy na mezitímní účetní závěrky a na řádnou účetní závěrku
1. Úkoly vyplývající z přípravy na mezitímní účetní závěrky a na řádnou účetní závěrku se týkají věcně příslušných pracovníků ministerstva, konkrétně rozpočtářů a příkazců operací.
2. Převzetí datového souboru limitů a zůstatků na účtech vedených u ČNB prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o., předání datového souboru limitů a zůstatků odboru 18, zpřístupnění souboru všem příslušným odborům ministerstva odborem 18.
Termín: do 3. pracovního dne v měsíci, v případě dat k 31. 12. do 7. pracovního dne měsíce ledna následujícího roku
Odpovídá: ŘO 18 (předání dat zprostředkuje organizace MÚZO Praha, s.r.o.)
3. Zajištění evidování poskytnutých půjček a transferů. V souladu s § 7 vyhlášky č. 449/2009 Sb. je za účelem bezproblémového evidování poskytnutých i přijatých transferů nebo půjček ve stejném čtvrtletí stanoven termín pro uvolňování účelových transferů a půjček do 15. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí.
Termín: do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. 2010
Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a příkazci operací
4. Kontrola správnosti vykázání poskytnutých a přijatých prostředků a jejich správného zaúčtování. K průběžné kontrole využívají věcně příslušní pracovníci ministerstva měsíční sestavy „92 RA - Čerpání rozpočtových prostředků dle referentů“ rozesílané organizací MÚZO Praha, s.r.o. O výsledcích kontrol správného zaúčtování jsou věcně příslušní pracovníci ministerstva povinni informovat referenty oddělení 181 Lucii Broumovskou a Ing. Adriana Mozese elektronicky na adresu brumovskal@msmt.cz a Adrian.Mozes@ msmt.cz.
Při zjištění chybného zaúčtování je nutné okamžitě zajistit ve spolupráci s oddělením 180 nápravu. O prováděných opravách jsou věcně příslušní pracovníci ministerstva opět povinni informovat referenty oddělení 181 Lucii Brumovskou a Ing. Adriana Mozese elektronicky na adresu brumovskal@msmt.cz a Adrian.Mozes@ msmt.cz.
Termín: do 2 pracovních dní po obdržení sestavy
Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a příkazci operací
5. Průběžná kontrola správnosti poskytování transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně a jejich správného zaúčtování.
K průběžné kontrole využívají věcně příslušní pracovníci ministerstva informace o poskytnutých dotacích krajským úřadům, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ministerstva v sekci: Ekonomika školství/ /RgŠ ÚSC a soukromé školství/Rozpočet/Dotace krajům. Při zjištění chybného zaúčtování poskytnuté dotace nebo vratky dotace, je nutné okamžitě ve spolupráci s oddělením 180 zajistit nápravu. O výsledcích kontrol v případě zjištění chyb jsou věcně příslušní pracovníci ministerstva povinni informovat referenty oddělení 181 Lucii Brumovskou a Ing. Adriana Mozese elektronicky na adresu brumovskal@msmt.cz a Adrian.Mozes@msmt.cz.
Termín: průběžně
Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a příkazci operací
Článek 11
Úkoly vyplývající z předávání účetních záznamů a finančních výkazů do CSÚIS
1. Úkoly vyplývající z předávání finančních výkazů do CSÚIS se týkají ministerstva, ČŠI a VSC.
2. Předání schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření za příslušné období, údajů o skutečnosti a počátečních stavů rozvah za ministerstvo a ČŠI prostřednictvím systému EIS JASU CS a za VSC prostřednictvím příslušného ekonomického systému do organizace MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: do 6. 4., 7. 7., 5. 10. 2010 a 8. 1. 2011
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18 a ŘO 15 ve spolupráci s příslušným příkazcem operace
3. Vytvoření a předání kontrolních finančních výkazů Fin 2-04 U a kontrola bankovních, výkazových a mezivýkazových vazeb za ministerstvo, ČŠI a VSC.
Termín: bezprostředně po předání údajů o skutečnosti a rozpočtu do organizace MÚZO Praha, s.r.o.
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18 – prostřednictvím organizace MÚZO Praha, s.r.o.
4. Opravy finančních výkazů Fin 2-04 U na ministerstvu, ČŠI a VSC na základě kontrolních vazeb stanovených organizací MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: do 9. 4., 9. 7., 8. 10. 2010 a 17. 1. 2011
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18 ve spolupráci s příslušným příkazcem operace
5. Předání finančních výkazů Fin 2-04 U za ministerstvo, ČŠI a VSC do CSÚIS.
Termín: 12. 4., 12. 7., 11. 10. 2010 a 22. 1. 2011
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18 (předání dat zprostředkuje organizace MÚZO Praha, s.r.o.)
6. Zajištění oprav chybných údajů z výkazu Fin 2-04 U na ministerstvu, ČŠI a VSC na základě kontrolních vazeb stanovených Ministerstvem financí v CSÚIS.
Termín: do 13. 4., 13. 7., 13. 10. 2010 a 24. 1. 2011
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18 ve spolupráci s příslušným příkazcem operace
7. Předání konečné verze finančních výkazů Fin 2-04 U za ministerstvo, ČŠI a VSC prostřednictvím organizace MÚZO Praha, s.r.o. do CSÚIS.
Termín: 14. 4., 14. 7., 14. 10. 2010 a 25. 1. 2011
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18
8. Ověření správnosti sumáře finančního výkazu Fin 2-04 U za kapitolu 333 MŠMT sestaveného Ministerstvem financí.
Termín: 14. 4., 14. 7., 14. 10. 2010 a 25. 1. 2011
Odpovídá: za údaje o skutečnosti ŘO 18, za údaje o rozpočtu ŘO 15 na základě vazeb stanovených Ministerstvem financí
9. Zajištění případných oprav v sumáři finančního výkazu Fin 2- 04 U za kapitolu 333 MŠMT v CSÚIS.
Termín: do 16. 4., 16. 7., 15. 10. 2010 a 28. 1. 2011.
Odpovídá: ústřední školní inspektorka a ředitel VSC na základě upozornění ministerstva, ŘO 18
10. Schválení sumáře finančního výkazu Fin 2-04 U za kapitolu 333 MŠMT v CSÚIS.
Termín: do 16. 4., 16. 7., 15. 10. 2010 a 28. 1. 2011.
Odpovídá: ŘO 15 za rozpočet a ŘO 18 za skutečnost
11. Předání 2 opisů sumáře finančního výkazu Fin 2-04 U a 2 opisů sestavy „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“ schválených a podepsaných statutárním zástupcem a 2 vyhotovení komentáře a 2 vyhotovení přílohy ke komentáři „Limity a zůstatky na účtech v České národní bance“ příslušnému odboru Ministerstva financí.
Termín: do 19. 4., 19. 7., 19. 10. 2010 a 31. 1. 2011
Odpovídá: ŘO 15 za rozpočet, ŘO 18 za skutečnost
12. Předložení části IX. finančního výkazu Fin 2-04 U „Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně“.
Termín: za období leden – listopad 2010: do 14. 12. 2010, za období leden – prosinec 2010: do 20. 1.2011
Odpovídá: ŘO 18, ředitelé věcně příslušných útvarů ministerstva
Článek 12
Předávání výkazů NAR 1-12 U
1. Úkoly vyplývající z předávání výkazů NAR 1-12 U se týkají pouze ministerstva, ČŠI a VSC.
2. Předání výkazu NAR 1-12 U za ministerstvo, ČŠI a VSC do organizace MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 poslední pracovní den před 10. dnem následujícího měsíce za leden až prosinec 2010 (pouze sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 21 až 27 v části II.) 25. 1.2 011
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15 a ŘO 18
3. Opravy chybných údajů na ministerstvu, ČŠI a VSC na základě kontrolních vazeb stanovených organizací MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 poslední pracovní den před 15. dnem následujícího měsíce za leden až prosinec 2010 (pouze sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 21 až 27 v části II.) 30. 1. 2011
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15 a ŘO 18
4. Předání výkazů NAR 1-12 U za ministerstvo, ČŠI a VSC do CSÚIS.
Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 poslední pracovní den před 17. dnem následujícího měsíce za leden až prosinec 2010 (pouze sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 21 až 27 v části II.) 2. 2. 2011
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15 a ŘO 18
5. Zajištění oprav chybných údajů ve výkaze NAR 1-12 U na ministerstvu, ČŠI a VSC na základě kontrolních vazeb stanovených Ministerstvem financí v CSÚIS.
Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 poslední pracovní den před 19. dnem následujícího měsíce za leden až prosinec 2010 (pouze sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 21 až 27 v části II.) 3. 1. 2011
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15 a ŘO 18
6. Předání konečné verze výkazů NAR 1-12 U za kapitolu 333 MŠMT prostřednictvím organizace MÚZO Praha, s.r.o. do CSÚIS.
Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 poslední pracovní den před 19. dnem následujícího měsíce za leden až prosinec 2010 (pouze sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 21 až 27 v části II.) 3. 1. 2011
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15 a ŘO 18
7. Ověření správnosti sumáře výkazu NAR 1-12 U za kapitolu 333 MŠMT v CSÚIS.
Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 poslední pracovní den před 20. dnem následujícího měsíce za leden až prosinec 2010 (pouze sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 21 až 27 v části II.) 4. 2. 2011
Odpovídá: ŘO 15 a ŘO 18
8. Zajištění případných oprav v sumáři výkazu NAR 1-12 U za kapitolu 333 MŠMT.
Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 bezprostředně po zjištění chyb za leden až prosinec 2010 (pouze sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 21 až 27 v části II.) bezprostředně po zjištění chyb
Odpovídá: ústřední školní inspektorka a ředitel VSC na základě upozornění ministerstva, ŘO 15 a ŘO 18
9. Schválení sumáře výkazu NAR 1-12 U za kapitolu 333 MŠMT v CSÚIS.
Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 bezprostředně po opravě chyb za leden až prosinec 2010 (pouze sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 21 až 27 v části II.) bezprostředně po opravě chyb
Odpovídá: ŘO 15 a ŘO 18 (prostřednictvím organizace MÚZO Praha, s.r.o.)
10. Předání 2 opisů sumáře výkazu NAR 1-12 U schválených a podepsaných statutárním zástupcem příslušnému odboru Ministerstva financí.
Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 poslední pracovní den před 25. dnem následujícího měsíce za leden až prosinec 2010 (pouze sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 21 až 27 v části II.) 7. 2. 2011
Odpovídá: ŘO 15 a ŘO 18
11. Umístění výchozího přehledu nároků z nespotřebovaných výdajů MŠMT za rok 2009 (ve struktuře dle specifi ckých ukazatelů a u operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a u programů financovaných z Finančních mechanismů ve struktuře průřezových ukazatelů) na disk: HERU (R:)/MSMT-1/odbor 18/ Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů/.
Termín: do 5 pracovních dnů po podpisu výkazů statutárním zástupcem ministerstva
Odpovídá: ŘO 15, ŘO 18
12. Umístění sumáře výkazu NAR 1-12 U za kapitolu 333 MŠMT včetně sumářů za ministerstvo, ČŠI a VSC za jednotlivé měsíce roku 2010 na disk: HERU (R:)/MSMT-1/odbor 18/Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů/.
Termín: do 5 pracovních dnů po podpisu výkazů statutárním zástupcem ministerstv
a
Odpovídá: ŘO 18
Článek 13
Úkoly vyplývající z předávání doplňujících finančních údajů do CSÚIS
1. Úkoly vyplývající z předávání doplňujících finančních údajů se týkají organizačních složek státu spadajících pod kapitolu 333 MŠMT, tj. ministerstva, ČŠI a VSC a příspěvkových organizací zřízených ministerstvem.
2. Provedení rozpisu rozpočtu a rozpočtových úprav příjmů a výdajů v souladu s Příkazem ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 27/2008 č.j.: 23 172/2008-15 a Zásadami rozpočtování příjmů a výdajů v programu ISROS.
Termín: průběžně
Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a vedoucí věcně příslušných útvarů ministerstva
3. Předání rozpisu schváleného rozpočtu za ministerstvo, ČŠI a VSC do CSÚIS.
Termín: do 24. 3. 2010
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15
4. Ověření správnosti sumáře s rozpisem schváleného rozpočtu v CSÚIS.
Termín: do 26. 3. 2010
Odpovídá: ŘO 15
5. Schválení sumáře rozpisu schváleného rozpočtu za kapitolu 333 MŠMT v CSÚIS.
Termín: do 29. 3. 2010
Odpovídá: ŘO 15
6. Předání 2 opisů sumářů s rozpisem schváleného rozpočtu schválených a podepsaných statutárním zástupcem příslušným odborům Ministerstva financí.
Termín: do 30. 3. 2010
Odpovídá: ŘO 15
7. Předání přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených ministerstvem a dalších doplňujících údajů do CSÚIS.
Termín: 15. 3. 2010
Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO
Článek 14
Úkoly následující po předání sumárních výkazů na Ministerstvo financí
1. Umístění elektronické verze sumárních výkazů za kapitolu 333 MŠMT předaných Ministerstvu financí na serveru HERU (R:) - R:\MSMT-1\odbor18\aktuální finanční a účetní výkazy.
Termín: do 3 pracovních dnů po podpisu výkazů statutárním zástupcem ministerstva
Odpovídá: ŘO 18
2. Předání čtvrtletního přehledu přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí a regionálními radami ke kontrole příslušným financujícím útvarům ministerstva.
Termín: bezprostředně po obdržení sestavy od Ministerstva fi nancí
Odpovídá: ŘO 18
3. V návaznosti na čtvrtletní přehled přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí a regionálními radami provést opravy vykázaných rozdílů ve spolupráci s odborem 18 tak, aby v následující účetní závěrce byly vykázané údaje správné (v případě chybného zaúčtování či chybného poskytnutí finančních prostředků) a zajištění oprav v případě chyb zjištěných při zaúčtování přijatých dotací u jednotlivých krajů a MHMP. Pokud již není možné provést opravy v případě chybného financování je nutné pro tuto skutečnost sestavit komentář.
Termín: do 10 pracovních dní po obdržení čtvrtletního přehledu
Odpovídá: příkazci operací příslušných odborů ministerstva, ŘO 18
Článek 15
Předávání konsolidačních účetních záznamů
1. Úkoly vyplývající z předávání konsolidačních účetních záznamů se týkají ministerstva, ČŠI, VSC a příspěvkových organizací.
2. Předání konsolidačních účetních záznamů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) za ministerstvo, ČŠI, VSC a příspěvkových organizací do organizace MÚZO Praha, s.r.o.
Termín: 7. 4., 7. 7., 7. 10. 2010 a 10. 2. 2011
Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO, ústřední školní inspektorka, ředitel VSC a ŘO 18
3. Kontrola výkazových a mezivýkazových vazeb a zajištění oprav chybných údajů v příspěvkových organizacích (v případě ministerstva, ČŠI a VSC probíhá kontrola výkazových a mezivýkazových vazeb při předávání finančních výkazů).
Termín: do 18. 4., 18. 7., 18. 10. 2010 a 16. 2. 2011
Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO
4. Předání konsolidačních účetních záznamů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) za ministerstvo, ČŠI, VSC a příspěvkové organizace do CSÚIS.
Termín: do 20. 4., 20. 7., 20. 10. 2010 a 18. 2. 2011
Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO, ústřední školní inspektorka, ředitel VSC a ŘO 18
5. Předání přehledu o peněžních tocích a o změně vlastního kapitálu do CSÚIS za jednotlivé organizační složky státu a státní příspěvkové organizace.
Termín: do 18. 2. 2011
Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO, ústřední školní inspektorka, ředitel VSC a ŘO 18
Článek 16
Předávání operativních účetních záznamů
1. Úkoly vyplývající z předávání operativních účetních záznamů se týkají ministerstva, ČŠI a VSC.
2. Předání operativních účetních záznamů za ministerstvo, ČŠI a VSC do CSÚIS.
Termín: poprvé ve stavu k 30. 6. 2010 do 20. 7. 2010 za jednotlivé měsíce 7 – 12/2010 do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC a ŘO 18
Článek 17
Předávání jiných účetních záznamů
1. Úkoly vyplývající z předávání jiných účetních záznamů se týkají ministerstva, ČŠI a VSC.
2. Předání jiných účetních záznamů za ministerstvo, ČŠI a VSC do CSÚIS.
Termín: do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC a ŘO 18