Nařízení ze dne 26.6.2013, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

28.6.2013 | Sbírka:  180/2013 Sb. | Částka:  76/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 513/1991 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 142/1994 Sb.
180/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. června 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje k provedení § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., a podle § 369 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 179/2013 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb. a nařízení vlády č. 33/2010 Sb., se mění takto:
1. Na konci nadpisu nařízení vlády se doplňují slova „a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky“.
2. V úvodní větě nařízení vlády se za slovo „Vláda“ vkládá slovo „nařizuje“ a slovo „nařizuje“ se nahrazuje slovy „a podle § 369 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 179/2013 Sb.“.
3. V § 1 se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „osm“.
4. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:
㤠2a
Jde-li o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními právními předpisy.
2. Minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění tohoto nařízení, náleží věřiteli v případě, že k prodlení s plněním závazku došlo po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek v. r.