Informace ze dne 4.3.2015 o postupu při žádosti o technickou prohlídku prováděnou pověřenou osobou

4.3.2015 | Sbírka:  9/2015 (PLi) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 223/1995 Sb., 114/1995 Sb.
9/2015
Informace
Státní plavební správy
zde dne 4. 3. 2015
o postupu při žádosti o technickou prohlídku prováděnou pověřenou osobou
V souvislosti s účinností novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen „zákon“), přistoupila Státní plavební správa jako plavební úřad schvalující ve smyslu § 10 zákona technickou způsobilost plavidel vnitrozemské plavby, k úpravě činnosti odborné komise k ověřování technické způsobilosti plavidel, zejména s ohledem na součinnost plavebního úřadu s právnickou osobou pověřenou podle § 10 odst. 4 zákona prováděním technických prohlídek plavidel, dále jen „pověřenou osobou“.
Proces schválení technické způsobilosti právě tak jako ověření technické způsobilosti, vyžadující technickou prohlídku nebo pravidelnou technickou prohlídku plavidla, je třeba vždy zahájit podáním žádosti provozovatelem nebo vlastníkem plavidla u Státní plavební správy. Státní plavební správa poté vhodným způsobem vyrozumí pověřenou osobu o skutečnosti, že u plavidla, jehož technická způsobilost je předmětem žádosti, je třeba vykonat technickou prohlídku. Termín a místo vykonání prohlídky, které pověřená osoba dojedná s žadatelem, oznámí tato Státní plavební správě. Ta zváží, zda se technické prohlídky zúčastní zástupce plavebního úřadu a pověřenou osobu o tom uvědomí. Teprve poté je možno vykonat prohlídku a následně vypracovat inspekční zprávu, která poslouží jako podklad pro jednání odborné komise o technické způsobilosti plavidla ve smyslu § 4d odst. 2 vyhlášky č. 223/1995 Sb.
K podání žádosti je možno použít upravený formulář dostupný na webových stránkách plavebního úřadu.
Platí do: odvolání
(č. j. 106/Ř/15)
Ing. Václav Novák v. r.
pověřený řízením Státní plavební správy