Opatření ze dne 6.8.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

6.8.2015 | Sbírka:  43/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 47/2015 (PL)
43/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č.j.: 2236/DC/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 43/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2236/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 787,79 až 788,46 (železniční most Lovosice),
ve dnech 8. srpna 2015 od 7:00 hodin až 9. srpna 2015 do 11:00 hodin,
ve dnech 11. srpna 2015 od 7:00 hodin až 13. srpna 2015 do 11:00 hodin,
ve dnech 15. srpna 2015 od 7:00 hodin až 17. srpna 2015 do 12:30 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Úsek zastaveného plavebního provozu bude v 1. časech dle č. 1 označen břehovými signálními znaky A.1 Zákaz proplutí takto:
m v ř. km 787,79, levý břeh, s viditelností pro protiproudní plavbu,
m v ř. km 788,46, levý břeh s viditelností pro poproudní plavbu.
Předepsané označení zajistí zhotovitel stavby.
2. Ruší se Opatření obecné povahy č. 40/2015 vydané Státní plavební správou dne 29. července 2015.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti, podané zástupcem zhotovitele stavby „Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa“, společností Česká lodní doprava - charter s.r.o., dne 6. srpna 2015, o změnu termínu zastavení plavebního provozu v plavebním profilu rekonstruovaného železničního mostu Lovosice z důvodu demontáže nosné ocelové konstrukce, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel ve výše uvedeném úseku řeky Labe by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 6. srpna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky