Opatření ze dne 10.8.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

10.8.2015 | Sbírka:  45/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
45/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 2242/DC/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 45/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2242/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu pořádání závodu plavců v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě krátkodobě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě LABE,
v úseku ř. km 770,5 - 771,0,
dne 15. srpna 2015,
v době od 11:00 do 12:00 a od 14:00 do 15:30 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Úsek zastavené plavby bude v ř. km 770,5 a v ř. km 771,0 označen plavebními znaky A.1 Zákaz proplutí (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu).
V místě umístění uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s radiostanicí aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude ve spojení s pořadatelem závodu a bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
V případě zjištěné plavby plavidla, které není malým, je pořadatel oprávněn dokončit rozplavbu a následně je povinen umožnit tomuto plavidlu proplutí výše uvedeným úsekem.
V případě plavby osobních lodí dle jejich jízdního řádu musí pořadatel včas přerušit závod a umožnit plavbu uvedených plavidel.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě Rozhodnutí Státní plavební správy č. j. 2237/DC/15 ze dne 10. srpna 2015 o povolení pořádání závodu plavců na Labi v Brné nad Labem v ř. km 770,6 až 770,90, který pořádá SELF DEFENSE DIVISION, z. s., se sídlem Děčín, U Tvrze 1546/8, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.
Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa krátkodobě zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 10. srpna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová v. r.
ředitel pobočky