Změna ze dne 17.12.2015 Českého účetního standardu č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18.12.2015 | Sbírka:  MF-57032/2015/5407h | Částka:  7/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 410/2009 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: MF-91827/2012/28
MF-57032/2015/5407
Změna
Českého účetního standardu č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 17. 12. 2015
PID: MFCR5XTGTH
Referent: Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 ze dne 10. října 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2013, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. prosince 2013, ve znění účinném od 1. ledna 2014, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 5/2014 ze dne 19. prosince 2014, ve znění účinném od 1. ledna 2015.
1. V bodu 1. první tabulce se položka rozvahy „A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“ a číslo syntetického účtu „044“ zrušují, slova „A.I.9.“ se nahrazují slovy „A.I.8.“, slova „A.I.10.“ se nahrazují slovy „A.I.9.“, položka rozvahy „A.II.9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku“ a číslo syntetického účtu „045“ se zrušují, slova „A.II.10.“ se nahrazují slovy „A.II.9 a slova „A.II.11.“ se nahrazují slovy „A.II.10.“.
2. V bodech 5.2.1., 5.2.2., 6.2.1. a 6.2.2. se za slovo „plněních“ vkládají slova „podle § 55 odst. 4".
3. V bodu 5.2.1. se slova „v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku“ zrušují a slova „044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“ se nahrazují slovy „041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.
4. V bodu 5.2.2. se slova „v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku“ zrušují a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.
5. Bod 5.2.3. zní:
„5.2.3. V průběhu běžného účetního období účtuje účetní jednotka o plněních podle § 55 odst. 4, jejichž jednotlivá ocenění jsou nižší než částka stanovená v § 11 odst. 2 vyhlášky a která nemohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 2 vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu nákladů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna.“.
6. V bodu 5.2.4. se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují a slova „044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“ se nahrazují slovy „041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.
7. Na konci bodu 5.2.4. se doplňuje věta „Pokud účetní jednotka účtovala o plněních v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku podle bodu 5.2.1. prostřednictvím účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku, je příslušným syntetickým účtem nákladů podle věty první účet 506 - Aktivace dlouhodobého majetku.
8. Bod 5.2.5. zní:
„5.2.5. Pokud v průběhu běžného účetního období úhrn plnění podle bodu 5.2.1. nepřevýší částku stanovenou v § 11 odst. 2 vyhlášky, avšak je zde předpoklad splnění podmínek podle § 11 odst. 2 vyhlášky v některém z následujících účetních období, účtuje účetní jednotka do okamžiku uvedení tohoto technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání o každém následném jednotlivém plnění v souvislosti s tímto technickým zhodnocením na stranu MÁ DÁTI účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna, nebo účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku v případě technického zhodnocení vytvářeného vlastní činností.“.
9. V bodu 6.2.1. se slova „v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku“ zrušují a slova „045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku“ se nahrazují slovy „042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.
10. V bodu 6.2.2. se slova „v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku“ zrušují a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.
11. Bod 6.2.3. zní:
„6.2.3. V průběhu běžného účetního období účtuje účetní jednotka o plněních podle § 55 odst. 4, jejichž jednotlivá ocenění jsou nižší než částka stanovená v § 14 odst. 9 vyhlášky a která nemohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 9 vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu nákladů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna.“.
12. V bodu 6.2.4. se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují a slova „045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku“ se nahrazují slovy „042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.
13. Na konci bodu 6.2.4. se doplňuje věta „Pokud účetní jednotka účtovala o plněních v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku podle bodu 6.2.1. prostřednictvím účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku, je příslušným syntetickým účtem nákladů podle věty první účet 506 - Aktivace dlouhodobého majetku.“.
14. Bod 6.2.5. zní:
„6.2.5. Pokud v průběhu běžného účetního období úhrn plnění podle bodu 6.2.1. nepřevýší částku stanovenou v § 14 odst. 9 vyhlášky, avšak je zde předpoklad splnění podmínek podle § 14 odst. 9 vyhlášky v některém z následujících účetních období, účtuje účetní jednotka do okamžiku uvedení tohoto technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání o každém následném jednotlivém plnění v souvislosti s tímto technickým zhodnocením na stranu MÁ DÁTI účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna, nebo účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku v případě technického zhodnocení vytvářeného vlastní činností.“.
Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016.
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.
ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru