Opatření ze dne 24.3.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

24.3.2016 | Sbírka:  11/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 6/2016 (PL)
11/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 2244/PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 11/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2244/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz
na vodní cestě Vltavě
v ř. km 54,15 (plavební komora Praha-Mánes),
dne 24. 3. 2016.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
Ruší se zastavení provozu plavební komory Praha-Mánes (Vltava ř. km 54,15), uvedené v opatření obecné povahy č. 6/2016 Státní plavební správy. Plavba je tedy bez omezení.
Článek 3
Odůvodnění
Správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, požádal o obnovení plavebního provozu přes plavební komoru Praha-Mánes z důvodu odstranění překážky plavebního provozu.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 24. března 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky