Sdělení ze dne 30.11.2017 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

11.12.2017 | Sbírka:  420/2017 Sb. | Částka:  149/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 247/2016 Sb.
420/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 30. listopadu 2017
o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, stanoveného sdělením Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb.
Předmětem aktualizace Seznamu vybraného zboží a doplňkových služeb je zohlednění změn v kombinované nomenklatuře dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, s účinností od 1. ledna 2018. Změny v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Sdělení a platné znění Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků bude zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_aktualni_informace.
Předsedkyně:
v z. Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
místopředseda
Příl.
Přehled změn v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Původní znění (účinnost do 31. 12. 2017):
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I  Kód a název položky kombinované  I   Doplňkový dvoumístný číselný   I
I      nomenklatury
1)
I statistický znak a název vybraného I I I zboží I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 38260010 Bionafta a její směsi, též I 70 Mono-alkylestery mastných I I obsahující méně než 70 % I kyselin, obsahující 96,5 % obj. I I hmotnostních minerálních I nebo více esterů (např. MEŘO), I I olejů nebo olejů ze I pro pohon motorů nebo pro výrobu I I živičných nerostů, I směsí paliv pro pohon motorů I I monoalkylestery mastných I I I kyselin obsahující 96,5 % I 99 Mono-alkylestery mastných I I obj. nebo více esterů I kyselin, obsahující 96,5 % obj. I I (FAMAE) I nebo více esterů, pro jiné I I I použití než pro pohon motorů nebo I I I pro výrobu směsí pro pohon motorů I I-------------------------------------I--------------------------------------I Nové znění (účinnost od 1. 1. 2018): I-------------------------------------I--------------------------------------I I Kód a název položky kombinované I Doplňkový dvoumístný číselný I I nomenklatury
1)
I statistický znak a název vybraného I I I zboží I I-------------------------------------I--------------------------------------I I 38260010 Bionafta a její směsi, též I 70 Monoalkylestery mastných kyselin I I obsahující méně než 70 % I obsahující 96,5 % hmotnostních I I hmotnostních minerálních I nebo více esterů (např. MEŘO), I I olejů nebo olejů ze I pro pohon motorů nebo pro výrobu I I živičných nerostů, I směsí paliv pro pohon motorů I I monoalkylestery mastných I I I kyselin obsahující 96,5 % I 99 Monoalkylestery mastných kyselin I I hmotnostních nebo více I obsahující 96,5 % hmotnostních I I esterů (FAMAE) I nebo více esterů, pro jiné I I I použití než pro pohon motorů nebo I I I pro výrobu směsí paliv pro pohon I I I motorů I I-------------------------------------I--------------------------------------I
1)
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.