Vyhláška ze dne 7.12.2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

15.12.2017 | Sbírka:  442/2017 Sb. | Částka:  158/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 501/2002 Sb.
442/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 tohoto zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky č. 420/2010 Sb., vyhlášky č. 408/2012 Sb., vyhlášky č. 468/2013 Sb. a vyhlášky č. 251/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova "důchodovým fondem," a "nebo důchodovým fondem podle zákona upravujícího důchodové spoření" zrušují.
2. V § 2 odst. 3 větě první se slova "ustanovení části druhé týkající se účetní závěrky" nahrazují textem "§ 3, 4, 5 až 65" a na konci odstavce 3 se doplňují věty "Od ustanovení v ostatních částech se Česká národní banka může odchýlit, pokud bude postupovat v souladu s pravidly stanovenými Evropskou centrální bankou pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank. Použití odchylných postupů musí být popsáno v příloze účetní závěrky.".
3. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Přehled o peněžních tocích je do účetní závěrky účetních jednotek podle § 2 zahrnut jen při splnění podmínek podle § 18 odst. 2 zákona.".
4. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Pro sestavení přehledu o peněžních tocích účetní jednotky použijí přiměřeně vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.".
5. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:
"§ 4a
(1) Účetní jednotka pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů23) (dále jen "mezinárodní účetní standard").
(2) Finančním nástrojem podle odstavce 1 se rozumí finanční nástroj podle mezinárodních účetních standardů.
23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.".
6. V § 6 odst. 1 větě první se slova "institucemi a" nahrazují slovem "institucemi,", za slovo "společnostmi" se vkládají slova "a opravné položky k těmto cenným papírům" a ve větě poslední se slovo "bankou" nahrazuje slovy "oprávněny se refinancovat u centrální banky".
7. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
8. V § 7 odst. 1 se slova "pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou" zrušují.
9. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.
10. V § 8 odst. 1 se slova "pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou" zrušují.
11. V § 8 odst. 4 se text "§ 7 odst. 4" nahrazuje textem "§ 7 odst. 2".
12. V § 8 se odstavec 5 zrušuje.
13. V § 9 odst. 1 větě druhé se za slova "papíry oceňované" vkládají slova "naběhlou hodnotou, dluhové cenné papíry oceňované", slova "držené do splatnosti" se zrušují a slova "drženým do splatnosti" se nahrazují slovy "oceňovaným naběhlou hodnotou".
14. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.
15. V § 10 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
16. V § 10 se odstavec 3 zrušuje.
17. V § 11 odst. 1 větě poslední se za slova "účast oceněna" vkládají slova "reálnou hodnotou nebo".
18. V § 11 odst. 2 větě poslední se za slova "účast oceněna" vkládají slova "reálnou hodnotou nebo".
19. V § 14 odst. 1 se text "§ 6 odst. 2" nahrazuje textem "§ 17 odst. 3".
20. V § 17 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) V položce "1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám" se nevykazuje vložený derivát, který musí účetní jednotka oddělit od hostitelského nástroje, jestliže jsou současně splněny tyto podmínky:
a) ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje,
b) finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu a
c) hostitelský nástroj není oceňován reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů.
(4) Vložený derivát oddělený od hostitelského nástroje se vykáže v příslušné položce podrozvahy, reálná hodnota vloženého derivátu se vykáže v položce "11. Ostatní aktiva" nebo v položce "4. Ostatní pasiva".".
21. V § 18 odst. 4 se text "§ 6 odst. 2" nahrazuje textem "§ 17 odst. 3 a 4".
22. V § 19 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Přecenění závazků z dluhových cenných papírů na reálnou hodnotu je součástí položky "3. Závazky z dluhových cenných papírů".".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
23. V § 19 odst. 4 se text "§ 6 odst. 2" nahrazuje textem "§ 17 odst. 3 a 4".
24. V § 20 odst. 1 větě druhé se text "§ 6 odst. 2" nahrazuje textem "§ 17 odst. 3".
25. V § 29 odstavec 1 zní:
"(1) Položka "13. Oceňovací rozdíly" obsahuje zejména rozdíly zjištěné při ocenění cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu a zajišťovacích derivátů reálnou hodnotou, v případě použití metody zajištění peněžních toků nebo metody zajištění čistých investic spojených s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, a kurzové rozdíly z majetkových cenných papírů, zejména z akcií a podílů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu a z přepočtu cizoměnových zajišťovacích finančních nástrojů. Dále obsahuje opravnou položku k dluhovým cenným papírům oceňovaným reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.".
26. V § 30 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Účetní jednotky v položce "14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období" dále vykazují při realizaci majetkových cenných papírů, zejména akcií a podílů, dobrovolně zařazených do cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, oceňovací rozdíly z těchto cenných papírů, vykazované do okamžiku jejich realizace v položce "13. Oceňovací rozdíly".".
27. V § 44 se odstavce 3 a 4 zrušují.
28. V § 47 odstavec 1 zní:
"(1) Položka "6. Zisk nebo ztráta z finančních operací" obsahuje zejména zisk nebo ztrátu z operací s cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s cennými papíry, které jsou vykázány v položkách "2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování", "3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami", "4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen", "5. Dluhové cenné papíry" a "6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly" s výjimkou zisku nebo ztráty z majetkových cenných papírů, zejména akcií a podílů, dobrovolně zařazených do cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, zisk nebo ztrátu z krátkých prodejů. Položka dále obsahuje zisk nebo ztrátu ze zajišťovacích derivátů s výjimkou úrokových derivátů, zisk nebo ztrátu z devizové činnosti, zisky a ztráty z ostatních operací nákupu a prodeje souvisejících s finančními nástroji k obchodování včetně drahých kovů a zisky nebo ztráty z jiných než zajišťovacích derivátů. Položka dále obsahuje oceňovací rozdíly z ocenění dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, s výjimkou kurzových rozdílů, při realizaci těchto cenných papírů. Položka obsahuje také ztráty ze znehodnocení těchto dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.".
29. V § 47 odst. 2 se slova "a účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem oceňovaných reálnou hodnotou" zrušují.
30. V § 50 odst. 2 se za slova "rezerv k pohledávkám" vkládají slova " , cenným papírům" a slova "pořízeným v primárních emisích neurčených k obchodování" se nahrazují slovy "oceňovaných naběhlou hodnotou".
31. V § 50 odst. 3 se za slova "rezerv k pohledávkám" vkládají slova " , cenným papírům" a slova "dluhovým cenným papírům neurčených k obchodování" se nahrazují slovy "k dluhovým cenným papírům oceňovaným naběhlou hodnotou".
32. § 52 se zrušuje.
33. V § 54 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).
34. V § 54 odst. 1 písm. e) se slovo "ohrožených" zrušuje.
35. V § 54 odst. 2 písm. f) se slova "finančních nástrojů nebo aktivech" nahrazují slovem "aktiv".
36. V § 54 odst. 2 písm. f) bodu 2 se slova "finančního nástroje nebo" zrušují.
37. V § 54 odst. 2 písm. f) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.
38. V § 54 odst. 3 se písmena a) až c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena a) až e).
39. V § 54 odst. 3 se písmena d) a e) zrušují.
40. V § 60 odst. 1 se písmena e) a f) zrušují.
Dosavadní písmena g) až p) se označují jako písmena e) až n).
41. V § 60 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena f) až m).
42. V § 60 odst. 1 písm. h) se slova "a mimořádných výnosech" a slova "a mimořádných nákladech" zrušují.
43. V § 60 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).
44. V § 60 odst. 1 písm. k) se slova "z přepočtu zajišťovacích derivátů, realizovatelných cenných papírů," zrušují.
45. V § 60 odst. 2 písm. c) se slovo "ohrožených" zrušuje.
46. V § 60 odst. 2 se písmena e) až g) zrušují.
47. § 67, 68 a 70 se zrušují.
48. V § 72 se za slova "ceny pohledávek" vkládají slova " , s výjimkou pořízení pohledávek následně oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,".
49. V § 74 odst. 1 se slova " , které je prokázáno na základě inventarizace" nahrazují slovy "a dále v souladu s § 4a odst. 1".
50. V § 74 odst. 2 se za slova "podle § 27 zákona" vkládají slova "a podle § 4a odst. 1", za slova "reálnou hodnotou" se vkládají slova "proti účtům nákladů a výnosů" a na konci odstavce 2 se doplňuje věta "Opravné položky se také nevytvářejí u majetkových cenných papírů, zejména akcií a podílů, dobrovolně zařazených do cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.".
51. V § 74 odst. 4 větě druhé se za slova "Kurzové rozdíly" vkládají slova "z opravných položek".
52. V § 76 odst. 1 se slova "dluhů nebo výdajů" nahrazují slovy "závazků nebo nákladů".
53. V § 79 odst. 2 větě první se slova "čistých investic spojených s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem vyjádřených v cizí měně na českou měnu a kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu" zrušují a na konci odstavce 2 se doplňuje věta "Čisté investice spojené s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro den, který je okamžikem ocenění podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona.".
54. V § 79 odst. 5 se slova "a realizovatelných" nahrazují slovy "nebo oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu".
55. V § 79 odst. 6 se za slova "oceňují ekvivalencí" vkládají slova "nebo reálnou hodnotou", za slovo "vykazují" se vkládají slova "v tomu odpovídajících položkách," a za slova "ocenění ekvivalencí" se vkládají slova "nebo spolu se změnou jejich reálné hodnoty".
56. § 80 se zrušuje.
57. V příloze 1 části PASIVA se za bod "7. Podřízené závazky" vkládají slova "Cizí zdroje celkem".
58. V příloze 1 části PASIVA bodu 10 písm. a) se slova "rezervní fondy" nahrazují slovem "rezervní".
59. V příloze 1 části PASIVA bodu 13 písm. c) se slovo "účastí" nahrazuje slovy "cizoměnových zajišťovacích finančních nástrojů".
60. V příloze 1 části PASIVA se za bod "15. Zisk nebo ztráta za účetní období" vkládají slova "Vlastní kapitál celkem".
61. V příloze 2 bodech 12 a 13 se za slova "k pohledávkám" vkládají slova " , cenným papírům".
62. V příloze 2 se body 20 až 22 zrušují.
63. V příloze 4 bod 21 zní:
"21 a 24 Poskytnuté úvěry a jiné pohledávky".
64. V příloze 4 se bod 24 zrušuje.
65. V příloze 4 bod 36 zní:
"36 Cenné papíry a ostatní podíly oceňované proti účtům vlastního kapitálu".
66. V příloze 4 v Účtové třídě 4 se slova "držené do splatnosti" nahrazují slovy "oceňované naběhlou hodnotou".
67. V příloze 4 v Účtové třídě 6 se bod "67 Mimořádné náklady" zrušuje.
68. V příloze 4 v Účtové třídě 7 se bod "77 Mimořádné výnosy" zrušuje.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 501/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Účetní jednotka podle § 2 odst. 1 písm. c), d) a g) vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, použije pro účetní období započaté před 1. lednem 2021 vyhlášku č. 501/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou § 3, 52, § 54 odst. 3 písm. g), § 60 odst. 1 písm. k) a § 60 odst. 2 písm. g), které tato účetní jednotka použije ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:
Ing. Pilný v. r.