Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Profesor (Online)

Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Profesor (Online)

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné informace o všech povinnostech i právech, které se pojí s výkonem funkce.
Získáte přístup k dokumentům ze všech oblastí souvisejících s řízením a vedením školy (např. ekonomické a pracovněprávní vztahy školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o všech vnitřních předpisech a směrnicích včetně vzorů, o výběrových řízeních, povinné dokumentaci, správním řízení a mnoha dalších).
Nabízí komfort okamžitého využití vzorů - doplníte, vytisknete a uložíte cokoli, co potřebujete.
Nespornou výhodou webové aplikace je její aktuálnost - vždy máte jistotu, že poskytované informace jsou ty nejaktuálnější a v souladu s platnou legislativou. Tým odborníků zajišťuje pravidelnou aktualizaci vždy, když dojde k jakékoliv změně. Na tyto změny a aktuální dění v oboru vás také upozorňuje newsletter, který je součástí nabízeného produktu.
Aplikace Řízení školy online - balíček Profesor - obsahuje:

Řešení konkrétních pracovních situací
Vzory a formuláře potřebné pro jejich řešení
Kalendář, ve kterém jsou označeny povinnosti pro management všech typů škol
Aktuality z oblasti školství
Zákony, vyhlášky, nařízení, které mají vztah k řízení a vedení školy či školského zařízení
Tištěný měsíčník Řízení školy a jeden vybraný Speciál
Online archiv časopisu Řízení školy a všech Speciálů (Speciál pro MŠ, Speciál pro střední školy, Speciál pro ZUŠ, Speciál pro školní družiny a Speciál pro školní jídelny) se snadným vyhledáváním - viz níže
Přehled DVPP

Vyzkoušejte ZDARMA na: www.rizeniskoly.cz/registrace
Informace pro nové předplatitele: Předplatné začíná od data uhrazení zálohové faktury a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku. Konečná cena bude fakturována zákaznickým oddělením při zpracování objednávky adekvátně k počtu dní zbývajících do konce příslušného kalendářního roku.