Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu - výběr judikátů ESLP

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu - výběr judikátů ESLP

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Výběr judikátů Evropského soudu pro lidská práva považovaných Nejvyšším soudem za významné pro justiční praxi
Výběr judikátů Evropského soudu pro lidská práva považovaných Nejvyšším soudem za významné pro justiční praxi je připravován v kolektivu soudců Nejvyššího soudu, vládního zmocněnce pro zastupování české republiky před Evropským soudem pro lidská práva a pracovníků z oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu a má za cíl zvýšit povědomí odborné právní veřejnosti o aktuálních a konečných rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ve snaze o maximální informovanost jsou skutkový stav a řízení u vnitrostátních soudů shrnuty stručně tak, aby měl čtenář dobrý přehled o základních důvodech stížnosti. Důraz je kladen na pečlivý výběr nejpodstatnějších částí odůvodnění rozhodnutí, které jsou předloženy. Autorské komentáře, zpracované většinou soudci Nejvyššího soudu, vystihují přínos daného rozhodnutí pro české právní prostředí, odkazy na články Úmluvy a příslušná dotčená ustanovení národního práva spolu s uvedeným klíčových slov zvyšují odbornou hodnotu periodika.
Redakční rada:
Předseda: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Členové: JUDr. Antonín Draštík, Mgr. Aleš Pavel, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Lubomír Ptáček, JUDr. Vít A. Schorm, JUDr. Pavel Simon, Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, JUDr. Jindřich Urbánek
Ročně vycházejí 4 přílohové sešity.
Vzor citace rozhodnutí uveřejněných ve Sbírce:

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2012, sp. zn. 29 Cdo 300/2010 (uveřejněný pod č. 32/2013 Sb. rozh. obč.);nebo
rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod č. 99/1995 Sb. rozh. tr.

Vzor citace rozhodnutí neuveřejněných ve Sbírce:

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 2012, sp. zn. 3 Tdo 225/2012.

Rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce jsou redakčně zpracovávána.
Tisk a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s.
Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku. Konečná cena bude fakturovaná zákaznickým oddělením při zpracování objednávky adekvátně k počtu realizovaných čísel do konce příslušného kalendářního roku.