Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Trestné činy z nenávisti

Trestné činy z nenávisti

Jiří Herczeg

Kniha se zabývá problematikou trestných činů z nenávisti, která se po roce 1989 zviditelnila především projevy rasismu a xenofobie ve společnosti. V dnešním globalizovaném světě, kde se stále více střetávají rozličné kultury,...

Měnová analýza

Měnová analýza

Jan Kodera

Kniha „Měnová analýza“ nás uvádí do poměrně složité problematiky poptávky po penězích a nabídky peněz. Velká pozornost je rovněž věnována rovnováze a dynamice peněžního trhu. Jako jeden z důsledků nerovnováhy na...

Zákon o Ústavním soudu s komentářem

Zákon o Ústavním soudu s komentářem

Tomáš Langášek, Martin Dostál, Ivo Pospíšil, Eliška Wagnerová

Komentář přináší množství nových pohledů na obecné otázky ústavního soudnictví i řízení před Ústavním soudem. Na rozdíl od jiných komentářových děl jsou zde cenná srovnání s ústavním soudnictvím jiných zemí....

Encyklopedie ústavního práva

Encyklopedie ústavního práva

Karel Klíma

První encyklopedie ústavního práva v České republice vytvořená kolektivem 31 autorů pod vedením profesora Karla Klímy. Encyklopedický instrumentář předkládaného díla záměrně čerpá ze zdrojů několika vědecko-pedagogických...

Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem

Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem

Luboš Jemelka, Jan Břeň

Tyto zákony byly přijaty na jaře 1990 a od té doby ve své podstatě neprošly žádnými novelami. Předmětem právní regulace je zde téma zásadní pro demokratickou společnost — základní lidská práva na právo sdružovat se,...

Zajištění a zánik obchodních závazků

Zajištění a zánik obchodních závazků

Tomáš Pohl, Jan Hušek, František Faldyna

2., rozšířené vydání publikace se zabývá nejdůležitějšími a v praxi nejvíce využívanými instituty zajištění a zániku obchodních závazků.
V části zajištění obchodních závazků je předmětem výkladu zástavní právo,...

MERITUM Rozhodčí řízení

MERITUM Rozhodčí řízení

Martin Doleček, Bohuslav Klein

Autoři zde popisují právní rámec úpravy rozhodčího řízení ve všech souvislostech a problematiku tohoto typu řešení vnitrostátních i mezinárodních sporů Vám vykládají ve velmi srozumitelné formě, ač na odborné úrovni....

Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství

Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství

Hana Pipková

Publikace je první ucelenou prací v oblasti známkového práva dotčenou komunitárním právem, včetně příslušné judikatury soudů Evropských společenství [Soudu první instance a Soudního dvora Evropských společenství (ESD)] ve...

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Tomáš Holčapek, Petr Šustek

Publikace je zaměřena na stěžejní právní otázku v oblasti poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas pacienta se zákrokem. Zabývá se významem souhlasu jako základní podmínky lékařského zákroku, od vypsání receptu až...

Osobní přeprava

Osobní přeprava

Lubomír Zelený

Publikace je určena širokému okruhu zájemců o problematiku osobní přepravy, a to jak z řad operátorů, tak i jejich zákazníků. Užitek přinese nejen studentům vysokých a vyšších škol zabývajících se problematikou osobní...

Etiketa aneb společenské chování v profesním styku

Etiketa aneb společenské chování v profesním styku

Václav Šťastný

V atmosféře denního pracovního shonu, dnešního tzv. rychlého života, dochází k nutné proměně pravidel etikety, společenského chování.
Více než na rodinnou výchovu - která by měla být základem - se orientuje na podnikatelskou...

Výchova bez trestů (E-kniha)

Výchova bez trestů (E-kniha)

Václav Mertin

Kniha je určena pro všechny rodiče a další vychovatele, kteří vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali úspěšně vychovávat dítě bez tělesných trestů nebo vůbec bez trestání, či jsou dokonce přesvědčeni, že to jde....

Speciál pro školní družiny

Speciál pro školní družiny

Školní družina i školní klub se stávají důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Jejich úkolem už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou...

Speciál pro školní družiny + časopis Řízení školy

Speciál pro školní družiny + časopis Řízení školy

Školní družina i školní klub se stávají důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Jejich úkolem už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou...

Vyhledání a vyhodnocení rizik, 2. vydání

Vyhledání a vyhodnocení rizik, 2. vydání

Tomáš Neugebauer

V této publikaci, která je členěna podle jednotlivých částí managementu rizik, máte možnost seznámit se nejen s právními požadavky na vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, ale i s informacemi, které k této problematice...

Školní poradenství v praxi

Školní poradenství v praxi

Unikátní odborný časopis, který se komplexně věnuje otázkám souvisejícím s poskytováním poradenských služeb ve školství v ČR.
Svým vznikem reaguje na absenci periodika pro poradenské pracovníky.Školní poradenství v praxi...

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením (E-kniha)

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením (E-kniha)

Lothar Späth, Herbert Henzler, překlad Jaroslav Rubáš

Stále se snižující počet lidí v produktivním věku musí vydělávat na stále narůstající počet seniorů ve věku důchodovém. V současné době si naše společnost ještě dovoluje obrovské plýtvání: mnoho starších lidí,...

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Jan Šarman

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k...

Výchova bez trestů

Výchova bez trestů

Václav Mertin

Kniha je určena pro všechny rodiče a další vychovatele, kteří vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali úspěšně vychovávat dítě bez tělesných trestů nebo vůbec bez trestání, či jsou dokonce přesvědčeni, že to jde....

Personalistka, 4. vydání, aktualizované a rozšířené pro rok 2013 (E-kniha)

Personalistka, 4. vydání, aktualizované a rozšířené pro rok 2013 (E-kniha)

Alena Chládková, Petr Bukovjan

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů v roce 2013.
Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se...