Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Legal English and its Grammatical Structure

Legal English and its Grammatical Structure

Patrik Ambrus, Miroslav Bázlik

Tato publikace má za cíl přiblížit především gramatické znaky právního anglického psaného textu, které tvoří určitý systém, který má své specifické znaky často připomínající starší vývojová stádia angličtiny, neboť...

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Komentář

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Komentář

Milan Kindl, Josef Fiala

Publikace ve dvou dílech v exkluzivní vazbě přináší aktuální text občanského zákoníku, výklad všech jeho ustanovení a přehled judikatury a odborné literatury, jež se těchto ustanovení týkají. Autoři předkládají právní...

Přehled judikatury: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Stanislav Rizman, Pavel Kučera, Karel Hasch, Antonín Draštík

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu věnovanou trestnému...

Legal English and its Grammatical Structure (E-kniha)

Legal English and its Grammatical Structure (E-kniha)

Patrik Ambrus, Miroslav Bázlik

Tato publikace má za cíl přiblížit především gramatické znaky právního anglického psaného textu, které tvoří určitý systém, který má své specifické znaky často připomínající starší vývojová stádia angličtiny, neboť...

Legal English and its Grammatical Structure (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

Legal English and its Grammatical Structure (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

Patrik Ambrus, Miroslav Bázlik

Tato publikace má za cíl přiblížit především gramatické znaky právního anglického psaného textu, které tvoří určitý systém, který má své specifické znaky často připomínající starší vývojová stádia angličtiny, neboť...

Obchodní právo. Obligační právo - Komparativní rozbor

Obchodní právo. Obligační právo - Komparativní rozbor

Irena Pelikánová

Ve čtvrtém dílu učebnice obchodního práva podává autorka výklad obecných otázek obchodních obligačních vztahů. Vychází z platného českého obchodního práva a ukazuje vazbu naší současné úpravy i na jiné texty — na návrh...

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém

Vladimír Schiffer

Autor publikace poukazuje nejen na důsledky selhání vnitřního kontrolního systému, ale i na předpoklady jeho řádného fungování, mezi něž patří především správná organizace účtáren a výběr správné techniky účtování....

Akciová společnost a Evropská společnost

Akciová společnost a Evropská společnost

Tomáš Dvořák

Předkládané 2. vydání publikace Akciová společnost a Evropská společnost představuje podrobné monografické zpracování nejsložitější a nejpodrobnější právní formy obchodní společnosti — a. s. Práce se zabývá všemi...

Účetní předpisy pro podnikatele. Komentář - 3., aktualizované vydání

Účetní předpisy pro podnikatele. Komentář - 3., aktualizované vydání

Hana Vomáčková, Libuše Müllerová, Dana Dvořáková

Komentář zahrnuje veškeré změny účetních předpisů účinné od 1. 1. 2009, např. v souvislosti s:

přeměnami obchodních společností a družstev,
uplatněním metody komponentního odpisování a zbytkové hodnoty majetku,...

Obchodní závazkové vztahy, 2., aktualizované vydání

Obchodní závazkové vztahy, 2., aktualizované vydání

Stanislav Plíva

Právní úprava obchodních závazkových vztahů představuje rozsáhlou a složitou problematiku. Ze vzájemného vztahu obchodního zákoníku a občanského zákoníku vyplývá, že při jejím výkladu se nelze omezit jen na ustanovení...

Jak bezpečně pěstovat rostliny a chovat zvířata

Jak bezpečně pěstovat rostliny a chovat zvířata

Naděžda Drásalová

Obsahem publikace je bezpečnost a ochrana zdraví v zemědělství, a to jak při rostlinné výrobě, tak při chovu zvířat. Autorka se věnuje posloupně všem etapám rostlinné výroby od setí až po sklizeň, neopomíjí ani bezpečnost...

Finanční účetnictví a výkaznictví

Finanční účetnictví a výkaznictví

Libor Vašek, Josef Mrkvička, Alice Šrámková, Eva Sládková

Obsahem publikace je:

účetní závěrka sestavená podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví, ve znění...

Dokazování

Dokazování

Karel Svoboda

Koncentrace civilního sporu po novele o. s. ř. č. 7/2009 Sb., hmotněprávní poučovací povinnost soudu, rozhodování na základě pravděpodobnosti a nikoli skutkové jistoty - to jsou témata, kterými se mimo jiné tato knížka zabývá....

Majetek v daňové evidenci

Majetek v daňové evidenci

Zdenka Cardová

Kniha je zaměřena na základní pravidla při vedení daňové evidence fyzických osob, především na:- vymezení majetku v daňové evidenci,- pořízení majetku, jeho ocenění a evidenci,- používání majetku, jeho odpisování a...

Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Pavel Šalamon

Publikace se zaměřuje na bezpečnou práci v lese (pěstební práce, ošetřování stromů, práce ve výškách na stojících stromech, těžba a soustřeďování dříví, manipulace a skladování dříví) a na pracovištích obdobného...

Peníze, banky a hospodářské krize

Peníze, banky a hospodářské krize

Jesús Huerta de Soto

Vydáno společně s Liberálním institutem Monumentální kniha profesora Huerta de Sota je zářným příkladem důležitosti multidisciplinárního přístupu k problematice peněz a bankovnictví. Spojuje poznatky práva, historie a ekonomie,...

Kulturní regiony a geografie kultury

Kulturní regiony a geografie kultury

Pavel Chromý, Eva Heřmanová

Učebnice je určena především studentům a všem zájemcům i odborníkům z řad sociálních geografů, sociologů a regionalistů. Podává přehled o sociokulturním, kulturně-historickém a přírodním rozvojovém potenciálu České...

Kulturní regiony a geografie kultury

Kulturní regiony a geografie kultury

Eva Heřmanová, Pavel Chromý

Učebnice je určena především studentům a všem zájemcům i odborníkům z řad sociálních geografů, sociologů a regionalistů. Podává přehled o sociokulturním, kulturně-historickém a přírodním rozvojovém potenciálu České...

Kulturní regiony a geografie kultury

Kulturní regiony a geografie kultury

Eva Heřmanová, Pavel Chromý

Učebnice je určena především studentům a všem zájemcům i odborníkům z řad sociálních geografů, sociologů a regionalistů. Podává přehled o sociokulturním, kulturně-historickém a přírodním rozvojovém potenciálu České...

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Jan Široký, Patrik Svoboda, Hana Bohušová, Danuše Nerudová

Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblastí vykazování u SME, přičemž akcentuje rozdíly mezi IFRS a standardem pro...