Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu

Autor: Petra Vítková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 24. 9. 2019Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často diskutovaným otázkám z oblasti trestního práva, není tomuto tématu přes jeho závažnost věnována v odborné literatuře dostatečná pozornost. Proto vznikla tato publikace, která se podrobněji věnuje jedné z jeho částí, a to zajišťování nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a zajišťování náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu.
Publikace je logicky rozdělena do deseti částí, které na sebe postupně navazují, od obecného ke konkrétnímu. Výklad je doplněn o četné příklady z praxe a rovněž o judikaturu vztahující se k danému tématu. Knihu doplňují autorkou vypracované vzory.
Kniha je ideální studijní i praktickou pomůckou zejména pro právní čekatele u státních zastupitelství, justiční čekatele a advokátní koncipienty, ale i pro policejní orgány, státní zástupce a soudce a ostatní právnickou veřejnost. Je vhodná i pro studenty právnických fakult.
Právní stav publikace je k 1. 9. 2019.
Z recenze JUDr. Petra Jiráta:
 „Tato kniha významným způsobem vyplňuje mezeru v odborné právnické literatuře na téma zajišťování majetku v trestním řízení, přičemž se zaměřuje na nejčastější způsoby zajišťování majetku, tj. zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti včetně tzv. náhradní hodnoty.
Velmi oceňuji, že autorka v jednotlivých kapitolách na konkrétních příkladech vysvětluje možné scénáře a alternativy, s nimiž se v praxi orgány činné v trestním řízení při zajišťování majetku střetávají. Zároveň nastiňuje i jejich řešení podložené její praxí státní zástupkyně specializující se na hospodářskou trestnou činnost a zajišťování majetku v trestním řízení.“
Z recenze Mgr. Lenky Trešlové:
„Praktický přínos publikace lze spatřovat zejména v tom, že v ní autorka podrobně rozebírá požadavky na formální a obsahové náležitosti jednotlivých rozhodnutí, přičemž součástí publikace jsou i jejich písemné vzory, což praktici bezesporu velmi přivítají. Stranou nezůstává ani otázka doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm, jakož i opravných prostředků a orgánů příslušných o nich rozhodovat, což jsou otázky, ve kterých se v praxi mnohdy chybuje.
Sympatické na publikaci je především to, že je psána velmi srozumitelným jazykem přístupným i osobám, které se v praxi zajištění věnují pouze okrajově a nejedná se pro ně o běžnou agendu.“
Celé recenze si můžete přečíst v přiložených souborech pdf.