30. 3. 2001
ID: 3897upozornění pro uživatele

Exekuce vyklizením

Exekuce vyklizením (§§ 340-344 občanského soudního řádu) je vedle odebrání věci, rozdělení společné věci a provedení prací a výkonů jedním ze způsobů exekuce na nepeněžité plnění. Stejně jako na ostatní druhy exekuce se i na exekuci vyklizením vztahují zákonem stanovené procesní podmínky


Exekuce vyklizením (§§ 340-344 občanského soudního řádu) je vedle odebrání věci, rozdělení společné věci a provedení prací a výkonů jedním ze způsobů exekuce na nepeněžité plnění. Stejně jako na ostatní druhy exekuce se i na exekuci vyklizením vztahují zákonem stanovené procesní podmínky (existence návrhu na exekuci, příslušnost a pravomoc soudu, způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost, plná moc a neexistence překážky věci zahájené nebo rozsouzené), které musí být naplněny, aby exekuce mohla být provedena. Kromě procesních podmínek je základní materiální podmínkou pro exekuci existence tzv. exekučního titulu, čímž se rozumí listina vydaná k tomu oprávněným orgánem v předepsané formě, v níž je uložena určité osobě povinnost něco v určité době plnit. Aby mohlo dojít k výkonu rozhodnutí takového exekučního titulu je nutné, aby byl titul vykonatelný.
Z hlediska procesního postupu lze výkon rozhodnutí vyklizením rozdělit na vyklizení bez náhrady a na vyklizení se zajištěním bytové náhrady či přístřeší. Cílem obou těchto postupů je dosáhnou uvolnění prostor, které jsou užívány neoprávněnou osobou tak, aby je mohla užívat osoba oprávněná. Samotná rozhodovací činnost soud probíhá ve dvou fázích. V první fázi soud nařizuje výkon rozhodnutí a ve fázi druhé soud nařizuje provedení výkonu rozhodnutí.
Ukládá-li rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, aby povinný vyklidil nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, u nichž není třeba zajistit přiměřený náhradní byt, náhradní byt, náhradní ubytování nebo přístřeší, soud nařídí výkon rozhodnutí a po právní moci tohoto usnesení výkon rozhodnutí provede. O provedení exekuce je povinný soudem vyrozuměn nejméně pět dnů přede provedením exekuce. Vyrozumí se o tom také oprávněný a příslušný orgán obce. Samotný výkon rozhodnutí se provede tak, že soud učiní opatření, aby z vyklizovaného objektu byly odstraněny věci patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, stejně tak i věci, které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném nebo na vyklizovaném objektu a aby byli vykázáni povinný a všichni, kdo se tam zdržují na základě práva povinného. Věci, které byly vyklizením odstraněny jsou odevzdány povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti. V případě, že není přítomen nikdo, kdo by mohl věci převzít nebo je převzetí vyklizených věcí odmítnuto, věci se sepíší a dají se na náklady povinného do úschovy obci nebo jinému vhodnému schovateli. Je nutno upozornit, že pokud není možné dát věci do úschovy, výkon rozhodnutí nelze provést. Soud následně vyrozumí povinného o tom, komu byly jeho věci dány do úschovy. Povinnému je zákonem stanovena lhůta šesti měsíců, ve které si může uložené věci vyzvednout. Neučiní-li tak, budou věci prodány na návrh obce nebo schovatele podle ustanovení o prodeji movitých věcí. Výtěžek prodeje vyplatí soud povinnému po srážce nákladů úschovy a nákladů prodeje.
V případech, kdy ukládá rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, aby povinný vyklidil byt nebo místnost, za které je nutno zajistit přiměřený náhradní byt, náhradní byt, náhradní ubytování nebo přístřeší, soud nařídí výkon rozhodnutí jen tehdy, jestliže bude prokázáno, že povinnému je zajištěna taková bytová náhrada, jaká byla určena ve vykonávaném rozhodnutí, nebo že povinnému je zajištěno přístřeší, stanoví-li vykonávané rozhodnutí, že mu při vyklizení bytu náleží přístřeší. Po právní moci tohoto usnesení soud výkon rozhodnutí provede. Pro povinného se zde samozřejmě naskýtá možnost se proti vyklizení do určité bytové náhrady či přístřeší bránit námitkou, že zajištěná náhrada neodpovídá kvalitou požadavkům vytýčeným v § 712 občanského zákoníku. Prokázat, že pro povinného byla zajištěna bytová náhrada či přístřeší, je na oprávněném. Samotný výkon rozhodnutí se provádí stejně jako v případě vyklizení bez náhrady s tím rozdílem, že odstraněné věci se přestěhují do určené bytové náhrady či přístřeší. Zjistí-li soud po nařízení výkonu rozhodnutí, popřípadě až při jeho provedení, že pro povinného ve skutečnosti nebyla určená bytová náhrada zajištěna, výkon rozhodnutí zastaví. Po přestěhování vykonavatel provádějící vyklizení předá určenou bytovou náhradu povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti. Odmítnou-li bytovou náhradu převzít, uloží klíče u soudu nebo orgánu obce a povinného o tom vyrozumí. Nezačne-li povinný bytovou náhradu bez vážného důvodu do šesti měsíců od uložení užívat, práva povinného k bytové náhradě uplynutím této lhůty zanikají.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz