18. 7. 2001
ID: 10883upozornění pro uživatele

Informace o činnosti služby pořádkové policie v České republice za první pololetí roku 2001

V prvním pololetí tohoto roku ve službě pořádkové policie pracovalo 16 104 policistů, z toho 4 221 v hlídkové službě, 2 639 ve skupinách dokumentace, 6 116 v okrscích a 249 na policejních stanicích. V porovnání se stejným obdobím loňského roku byl počet pořádkových policistů navýšen o 609 příslušníků.

V prvním pololetí tohoto roku ve službě pořádkové policie pracovalo 16 104 policistů, z toho 4 221 v hlídkové službě, 2 639 ve skupinách dokumentace, 6 116 v okrscích a 249 na policejních stanicích. V porovnání se stejným obdobím loňského roku byl počet pořádkových policistů navýšen o 609 příslušníků.

Na území České republiky bylo k 30. červnu 609 obvodních oddělení policie (o 22 více než v pololetí 2000) a 56 policejních stanic (o 11 méně než v pololetí 2000).

Příslušníci služby pořádkové policie v průběhu šesti měsíců pracovali na 857 648 spisech, z toho bylo 117 912 přestupkových spisů a 194 394 spisů v trestním řízení.

Policisté služby pořádkové policie zjistili 530 505 přestupků, z toho bylo 383 840 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 61 888 na úseku veřejného pořádku, 64 116 přestupků proti majetku a 9 915 přestupků na úseku alkoholismu a toxikomanie. V blokovém řízení bylo vyřešeno 397 153 přestupků - výše uložených pokut dosáhla částky necelých 125 milionů korun. Příslušným správním orgánům bylo oznámeno 75 430 přestupků, odloženo z důvodu nezjištění pachatele bylo 46 821 přestupků a z jiného důvodu bylo podle § 58 odst. 3 písm. b) přestupkového zákona odloženo 55 059 věcí.

Za šest měsíců bylo pořádkovými policisty předvedeno 70 721 osob, z toho 49 218 podle zákona o policii a 21 503 podle jiných předpisů, např. soudům a na žádost státních zastupitelství.

Zajištěno bylo 5 172 osob. Ve 2 576 případech policisté poskytli ochranu soudním exekutorům a osobám pověřeným výkonem rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu anebo orgánu obce.

Do protialkoholní záchytné stanice bylo převezeno 4 060 osob.

Ve 3 564 případech upozornili příslušníci služby pořádkové policie osoby a orgány na skutečnosti, které mohly vést k ohrožení nebo porušení veřejného pořádku, bezpečnosti či majetku.

Činností služby pořádkové policie byla odhalena 181 ilegálně držená střelná zbraň.

Donucovací prostředky byly použity v 6 839 případech (o 306 případů více než loni), z toho jednou neoprávněně. Varovný výstřel byl použit v 90 případech (o 2 případy více než loni) - ve všech případech se jednalo o oprávněné použití donucovacího prostředku. Zbraň byla v souladu s § 39 odst. 1 zákona o Policii České republiky použita v 35 případech (o 14 případů více než loni) - pokaždé šlo o oprávněné použití střelné zbraně.

Ředitelství služby pořádkové policie eviduje 330 útoků na policisty (o 5 případů méně než loni), kdy 117 útoků skončilo zraněním policisty (o 6 případů méně než loni).1. pololetí rozdíl
2001 2000
Počet OOP celkem 609 587 + 22
I. typ 44 84 -40
II. typ 152 124 +28
III. typ 268 242 +26
IV. typ 145 137 +8
Policejních stanic 56 67 -11
Systemizovaný stav policistů 16 322 16 125 +197
Skutečný stav policistů 16 104 15 495 +609
v hlídkové službě 4 221 4 153 +68
ve skupině dokumentace 2 639 2 543 +96
v okrscích 6 116 5 856 +260
na policejních stanicích 249 267 -18
Počet použití zbraně
(§ 39 odst. 1 zákona*) 35 21 +14
neoprávněně 0 1 -1
Počet použití varovného výstřelu
(§ 38 odst. 1, písm. m/ zákona*) 90 88 +2
neoprávněně 0 0 =
Počet použití donucovacích
prostředků (§ 38 odst. 1 zákona*) 6 839 6 533 +306
z toho neoprávněně 1 0 +1
Počet útoků na policisty 330 335 -5
se zraněním policisty 117 123 -6
Předvedeno osob celkem 70 721 75 026 -4 305
Předvedeno osob dle zákona* 49 218 55 503 -6 285
§ 12/8 zákona* 13 205 15 674 -2 469
dle § 13/5 zákona* 17 131 19 747 -2 616
dle § 13/6 zákona* 18 882 20 082 -1 200
Předvedeno osob dle jiných
předpisů (soudům, st. zastupit.) 21 503 19 523 +1 980
Zajištěno osob podle zákona* 5 172 4 539 +633
podle § 14/1 zákona* 3 785 3 414 +371
podle § 15 zákona* 1 387 1 125 +262

Poznámka: * zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů

1. pololetí rozdíl
2001 2000
Poskytnuto ochrany osobám
dle § 44 zákona* 2 576 3 034 -458
Dodáno osob do PAZS** 4 060 4 124 -64
Počet upozornění dle § 47
odst. 3 zákona* 3 564 3 438 +126
Odhaleno ilegálně držených zbraní 181 270 -89
Počet zaevidovaných spisů 857 648 885 823 -28 175
obyčejných spisů 545 342 552 088 -6 746
přestupkových spisů 117 912 133 827 -15 915
spisů v trest. řízení 194 394 199 908 -5 514
Odloženo věcí dle § 159
odst. 1 trestního řádu 18 840 18 511 +329
Zjištěno přestupků celkem
dle zákona č. 200/1990 Sb. 530 505 551 424 -20 919
z toho na úseku:
- bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu (§ 22) 383 840 396 065 -12 225
- veřejného pořádku
(§ 47 - § 49) 61 888 65 888 -4 000
- proti majetku (§ 50) 64 116 67 219 -3 103
- alkoholismu a
toxikomanie (§ 30) 9 915 8 454 +1 461
- ostatní 10 746 13 798 -3 052
Řešeno v blokovém řízení 397 153 404 203 -7 050
Částkou v Kč 124 766 970 115 585 900 +9 181 070
Oznámeno (odevzdáno) celkem
(dle § 58 odst. 1 a 3a) 75 430 83 746 -8 316
Odloženo (§ 58 odst. 3b) 55 059 60 783 -5 724
Odloženo z důvodu
nezjištění pachatele 46 821 49 025 -2 204

Poznámky: * zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
** PAZS = protialkoholní záchytná stanice
Mluvčí Policie ČR
mjr. Bc. Ivana Zelenáková


Mgr. Jiří DRBOHLAV
odbor tisku a public relations
drb@mvcr.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz