23. 4. 2001
ID: 6185upozornění pro uživatele

K zákonu o veřejných sbírkách

Není-li dobrovolně splněna povinnost, uložená soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím orgánu veřejné správy anebo není-li zaplacen splatný daňový nedoplatek, lze splnění povinnosti vynutit způsobem a prostředky, které stanoví procesní předpisy.

Není-li dobrovolně splněna povinnost, uložená soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím orgánu veřejné správy anebo není-li zaplacen splatný daňový nedoplatek, lze splnění povinnosti vynutit způsobem a prostředky, které stanoví procesní předpisy.

Soudy podle části šesté občanského soudního řádu v řízení o výkon rozhodnutí vykonávají rozhodnutí soudu vydaná v občanském soudním řízení, popřípadě jiná rozhodnutí či notářské zápisy, u nichž to občanský soudní řád v § 274 připouští.

Nařídit a provést soudní výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v občanském soudním řádu. Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. Výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost se řídí povahou uložené povinnosti a lze jej provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů. Občanský soudní řád stanoví podrobná pravidla, jimiž se řídí postup jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 73 vymáhání daňových nedoplatků, včetně nedoplatků na pokutách uložených podle zákona o správě daní a poplatků, daňovou exekucí, kterou provádí správce daně. Daňovou exekuci lze provést vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky, srážkou ze mzdy, prodejem movitých věcí nebo prodejem nemovitostí. Podle tohoto zákona postupují rovněž správní úřady a orgány obcí, kterým je svěřeno vybírání poplatků a odvodů sankční povahy, pokut a penále, pokud tyto příjmy jsou odváděny do státního rozpočtu, státních fondů nebo do územních rozpočtů. Tímto zákonem se řídí i vymáhání pokut uložených živnostenským úřadem podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon daňové exekuce se používá přiměřeně občanský soudní řád.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení ( správní řád), ve znění pozdějších předpisů, upravuje v ustanoveních § 71 a násl. postup v případech, kdy není dobrovolně splněna povinnost uložená správním rozhodnutím, smírem schváleným správním orgánem, nebo výkazem nedoplatků jím sestaveným. Výkon rozhodnutí ( správní výkon rozhodnutí), který se provádí na návrh účastníka řízení nebo z podnětu správního orgánu, který v prvním stupni vydal rozhodnutí, schválil smír nebo vyhotovil výkaz nedoplatků, provádí k tomu příslušný orgán obce nebo správní orgán, a to způsobem, který připouští správní řád. Správní výkon rozhodnutí ukládající peněžité plnění tak lze provést srážkami ze mzdy nebo přikázáním pohledávky, kde pro výkon rozhodnutí se přiměřeně používá ustanovení občanského soudního řádu . Správní výkon rozhodnutí ukládající nepeněžité plnění lze vykonat náhradním výkonem, spočívajícím v provedení uložených prací a výkonů na náklad a nebezpečí povinného, nebo dále ukládáním peněžitých pokut či přímým vynucením uložené povinnosti, které lze provést zejména vyklizením bytu, nebytového prostoru, nemovitosti nebo její části, odnětím věci nebo listiny a předvedením osoby. Při vynucení povinnosti vyklizením se přiměřeně používá ustanovení občanského soudního řádu. V této souvislosti je třeba poukázat i na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterým je v § 88 odst. 2 připuštěn výkon rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek, o nároku na náhradu škody a o náhradě nákladů řízení též prodejem movitých věcí dlužníka; pro postup správního orgánu při tomto způsobu výkonu rozhodnutí platí přiměřené použití příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

Konečně návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů( dále jen " návrh zákona o soudních exekutorech"), který je projednáván Parlamentem České republiky, předpokládá, že k provedení nuceného výkonu vykonatelných soudních rozhodnutí a dalších exekučních titulů, které budou zákonem stanoveny v obdobném rozsahu, v jakém je připouští soudní výkon rozhodnutí, budou oprávněni i soudní exekutoři jako státem určené osoby, které budou tuto činnost vykonávat nestranně a nezávisle jako své povolání. Soudní exekutor bude soudem pověřen provedením exekuce, kterou bude moci realizovat způsoby výkonu rozhodnutí, které budou vymezeny ve stejném rozsahu jak jsou v občanském soudním řádu vymezeny pro výkon rozhodnutí prováděný soudem.

V praxi mohou nastat případy, kdy fyzická či právnická osoba (povinný) má více vykonatelných povinností a závazků, jejichž splnění je pak vynucováno výkonem rozhodnutí ( exekucí).

Občanský soudní řád obsahuje pravidla pro výkon rozhodnutí v případech, kdy vůči témuž povinnému je současně prováděn soudní výkon rozhodnutí k vymožení více pohledávek. Právní předpisy pro daňovou exekuci a částečně též pro správní výkon rozhodnutí vycházejí z možnosti přiměřené aplikace právní úpravy výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu; tato pravidla však lze uplatnit pouze pro případy, kdy daňovou exekucí je vymáháno více daňových nedoplatků, či správním výkonem rozhodnutí více správních rozhodnutí.

Právní řád však neobsahuje žádná pravidla, která by měla být aplikována v případě, kdy souběžně je prováděn vůči témuž povinnému soudní výkon rozhodnutí, vymáhán daňový nedoplatek daňovou exekucí či je vedena správní exekuce, jimiž jsou postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, sice obsahuje v § 73 odst. 7 zmocnění pro Ministerstvo financí upravit v dohodě s Ministerstvem spravedlnosti vyhláškou podrobnosti postupu při výkonu daňové exekuce, zejména způsoby řešení střetu exekuce soudní a daňové, toto zmocnění však nelze realizovat, neboť úprava, kterou je třeba řešit, přesahuje možnosti prováděcího předpisu a je třeba ji provést zákonem.

Navrhovaným zákonem se proto stanoví pravidla pro případy, kdy realizace soudního výkonu rozhodnutí, daňové exekuce, správní exekuce, či výkonu rozhodnutí prováděného soudním exekutorem se mohou dostat do vzájemného střetu. V praxi se přitom nejedná o ojedinělé případy a k častým střetům zejména dochází mezi prováděním soudního výkonu rozhodnutí a daňovou exekucí.

Právní akty Evropských společenství neupravují problematiku řešenou tímto zákonem. Navrhovaná úprava je v souladu s Ústavou a ústavním pořádkem České republiky.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz