22. 4. 2014
ID: 93967upozornění pro uživatele

Předběžné opatření v rozhodčím řízení

Návrh na nařízení předběžného opatření lze podat a předběžné opatření nařídit nejen v rámci řízení před obecnými soudy, ale i v řízení, které má být vedeno před rozhodčím soudem. Otázkou je, zdali jsou důvody, pro které může být předběžné opatření nařízeno v řízení arbitrážním stejné jako v řízení vedeném před obecnými soudy.

 
 Dvořák Hager & Partners
 
Odborná veřejnost [1] zastává názor, že důvody pro nařízení předběžného opatření jsou shodné pro obě řízení, neboť toto vyplývá z ustanovení § 30 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ZORŘ“), které odkazuje na přiměřené užití občanského soudního řádu.

Aktuální judikatura Vrchního soudu v Praze [2] však tento názor nezastává a uvádí, že: „i strany rozhodčí smlouvy jsou oprávněny k podání návrhu na nařízení předběžného opatření, avšak za podmínek stanovených v § 22 z.r.ř. [ZORŘ], tzn., že toto oprávnění je zúženo pouze na případ, kdy by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu. Z uvedeného je nutno dovodit, že z.r.ř. neumožňuje nařídit mezi stranami, které uzavřely rozhodčí smlouvu, předběžné opatření za účelem zatímní úpravy poměrů mezi stranami smlouvy dle § 74 odst. 1 o.s.ř.“ Jinak řečeno, důvody pro nařízení předběžného opatření jsou v § 22 ZORŘ uvedeny taxativně, a proto nelze v tomto případě postupovat podle § 30 ZORŘ a použít subsidiárně úpravu obsaženou v o.s.ř.

Při rozhodování o volbě rozhodčí doložky je tedy nutno zvážit i související omezení možností pro nařízení předběžného opatření.


Mgr. Jan Krampera

Mgr. Jan Krampera,
vedoucí advokát

Mgr. Ondřej Huml

Mgr. Ondřej Huml,
advokátní koncipient


Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc
Pobřežní 12
186 00 Praha 8

Tel.: +420 255 706 500
Fax: +420 255 706 550
e-mail: praha@dhplegal.com


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Drápal L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až § 20za. Komentář. 1. vydání, 2009, s. 424
[2] Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 4 Cmo 306/2013, ze dne 28.2.2014


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz