22. 11. 2016
ID: 103865upozornění pro uživatele

Řízení o inovačním partnerství

K 1. říjnu 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), který nahradil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nová právní úprava problematiky zadávání veřejných zakázek zavádí nejednu novinku, mimo jiné i dvě zcela nová zadávací řízení. Jedná se o řízení o inovačním partnerství a řízení pro zadání veřejných zakázek ve zjednodušeném režimu. Níže se blíže zaměříme na řízení o inovačním partnerství.

 
 LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.
 
Řízení o inovačním partnerství bylo do ZZVZ transponováno na základě evropských směrnic a zákonodárci si od nově zavedeného zadávacího řízení slibují zvýšení podpory v oblasti vědy a výzkumu. To díky zjednodušení zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací, v důsledku čehož by mělo dojít k prohloubení spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem v rámci výzkumu a vývoje inovativních řešení.

Inovační partnerství zahajuje zadavatel shodným způsobem jako užší řízení a jednací řízení s uveřejněním. Zadavatel tedy oznamuje neomezenému okruhu osob svůj úmysl zadat veřejnou zakázku, a to prostřednictvím oznámení o zahájení zadávacího řízení. Veřejná zakázka na inovační partnerství může být na dodávky, služby i stavební práce. Základní podmínkou pro použití inovačního partnerství je faktická nemožnost použití existujících dodávek, služeb či stavebních prací, kterými by bylo možné řešit potřeby zadavatele. Vždy je bezpodmínečně nutné nové řešení daného plnění. Zadání inovačního partnerství tedy vyžaduje určitou inovaci, vývoj inovativního produktu, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které inovace dělí do dvou skupin, a to inovace postupů a organizační inovace. Inovací postupů se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo programového vybavení. Zatímco organizační inovace je realizací nového způsobu organizace obchodních praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů.

Inovační partnerství je určeno pro případy, kdy náklady na výzkum a vývoj jsou velmi vysoké a dodavatelé by tento výzkum a vývoj bez možnosti následných dodávek z vlastní iniciativy pravděpodobně neprováděli, anebo zadavatel poptává vývoj a výzkum k velmi specifickému produktu. Z výše uvedeného je patrné, že na základě inovačního partnerství vznikne mezi zadavatelem a dodavatelem dlouhodobý partnerský vztah. Cílem takového vztahu je vývoj a následná koupě inovativních výrobků, služeb nebo stavebních prací s tím, že následné pořízení vyvinutého předmětu plnění vzniklého z inovačního partnerství již nebude předmětem dalšího zadávacího řízení, ale zadavatel bude předmět plnění z inovačního partnerství pořizovat bez vyhlášení dalšího zadávacího řízení.

Dále je nutné alespoň okrajově zmínit povinnost zadavatele stanovit předpokládanou hodnotu zadávané veřejné zakázky, jejíž podmínky blíže stanoví ustanovení §23 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel je povinen stanovit celkovou předpokládanou hodnotu výzkumných a vývojových činností, které proběhnou ve všech fázích inovačního partnerství, a celkovou předpokládanou hodnotu dodávek, služeb nebo stavebních prací, které mohou být v rámci inovačního partnerství vyvinuty a pořízeny. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se tedy rozumí kumulace předpokládaných hodnot samotného plnění, které je výsledkem inovačního partnerství, a zároveň hodnota vývoje a výzkumu v rámci zadané veřejné zakázky.

Zadavatel je oprávněn v rámci řízení o inovačním partnerství s účastníky zadávacího řízení jednat o jejich předběžných nabídkách, upravených předběžných nabídkách nebo snižovat počet účastníků, a to obdobným způsobem jako v případě jednacího řízení s uveřejněním. Stejně tak může zadavatel změnit nebo doplnit v průběhu jednání o zadávání veřejné zakázky zadávací podmínky, o čemž musí písemně informovat účastníky řízení a poskytnout jim přiměřenou dobu pro úpravu předběžných nabídek. Zadavatel však nesmí měnit ty části zadávacích podmínek, které jsou stanoveny jako kritéria hodnocení a které jsou označeny jako minimální technické podmínky ve smyslu ustanovení § 72 odst. 3 ZZVZ.

Dokladem značné specifičnosti řízení o inovačním partnerství je fakt, že jde o jediné zadávací řízení, kterému ZZVZ upravuje vztahy zadavatele a dodavatele, či dodavatelů veřejné zakázky po jejím zadání. To konkrétně v ustanovení § 71 ZZVZ nadepsaném jako „Fáze inovačního partnerství“. Zadavatel si v zadávací dokumentaci k řízení vymezí jednotlivé fáze inovačního partnerství, které sledují posloupnost kroků v procesu výzkumu a vývoje a následného poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací. Dále má zadavatel povinnost v zadávací dokumentaci stanovit určité postupné cíle v procesu výzkumu k jednotlivým stanoveným fázím inovačního partnerství. Naopak na zvážení zadavatele je, zda bude vývojovou fázi inovačního partnerství realizovat s jedním nebo více dodavateli. Rozhodnutí zadavatele v této věci by se mělo odrážet především od hospodárného vynakládaní jeho prostředků, kdy v případě, že v rámci inovačního partnerství se předpokládá relativně nižší cena za vývoj, přičemž však následně bude dodáváno velké množství takových řešení, je účelné absolvovat vývojovou fázi s více dodavateli. Naopak v případě, že vývojová fáze inovačního partnerství bude velmi nákladná a řešení dodavatelů by zůstala nevyužita, nebude hospodárné a účelné ji absolvovat s více dodavateli.

Vymezení jednotlivých fází inovačního partnerství zadavateli mimo jiné umožňuje (v případě že si to v zadávací dokumentaci předem vyhradí) ukončit inovační partnerství s dodavatelem nebo snížit jejich počet po ukončení určité fáze inovačního partnerství.

V neposlední řadě nesmíme opominout úpravu důvěrnosti informací získaných zadavatelem na základě řízení o inovačním partnerství. Zákonodárce totiž v tomto typu zadávacího řízení zpřísnil obecné podmínky ochrany informací uvedené v ustanovení § 218 ZZVZ, a to v ustanovení § 71 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel nesmí zpřístupnit ostatním partnerům, v případě inovačního partnerství s více partnery, řešení navržená některým z partnerů ani jiné důvěrné informace dle ust. § 218 ZZVZ, pokud s tím daný partner nesouhlasí.

Závěrem je nutné dodat, že nové zadávací řízení o inovačním partnerství představuje vítanou novinku, která bezpochyby rozšíří nynější možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. A ačkoliv mohou nastat především ze začátku jisté komplikace, které však vznikají při zavádění prakticky každé nové právní úpravy, mělo by řízení o inovačním partnerství vést ke zjednodušení zadávání veřejných zakázek a zvýšení podpory v oblasti vědy a výzkumu.


Lucie Wellartová


LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

Václavská 12
120 00 Praha 2

Tel.:    +420 222 200 700
e-mail:    office@legalite.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz