20. 2. 2019
ID: 108819upozornění pro uživatele

Vynětí pozemní komunikace ze zimní údržby (čili „Chodník se v zimě neudržuje“) podléhá soudnímu přezkumu

Ust. § 27 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích umožňuje vymezit územním samosprávným celkům úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Soud však není vyřazením komunikace vázán a je oprávněn (a povinen) přezkoumat, zda nebylo postupováno v rozporu se zákonným předpokladem malé dopravní významnosti komunikace.

Poškozená se jako žalobkyně domáhala náhrady za újmu na zdraví, kterou utrpěla dne 15. 1. 2013 při pádu na zasněženém chodníku, z něhož nebyl odmeten sníh a pod ním se ukrýval neodstraněný zmrazek, v ulici Na Perštýně v Praze. Předmětná komunikace však byla v inkriminovaném období vyřazena ze zimní údržby. Žalovaný – Hl. m. Praha - zahrnul plně užívanou a vytíženou komunikaci v centru hlavního města mezi místa, na nichž se pro údajný malý dopravní význam nezajišťuje odstraňování sněhu a náledí.

Povinnost údržby a odpovědnosti za škodu nelze obejít formálním vyřazením z údržby

Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1481/2017, ze dne 26. 9. 2018, odmítl názor, že určil-li žalovaný předmětnou ulici svým obecně závazným předpisem jako komunikaci malého dopravního významu, je tím automaticky vyloučen závěr o porušení povinnosti zajišťovat její zimní údržbu. Z ust. § 27 odst. 5 silničního zákona (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) totiž vyplývá, že obec či kraj nemohou ze zimní údržby tímto způsobem vyřadit libovolnou komunikaci podle své úvahy, nýbrž mají prostor pouze pro určení těch komunikací, které nebudou v zimě ošetřovat, mají-li malý dopravní význam. Soud tedy není vyřazením komunikace prostřednictvím obecního nařízení vázán a je oprávněn (a povinen) přezkoumat, zda vlastník nepostupoval v rozporu se zákonným předpokladem malé dopravní významnosti komunikace. Opačný výklad by vedl k neudržitelnému závěru, že vyřazení i těch nejužívanějších míst (v Praze například Václavského náměstí), je-li provedeno formálně správně obecním nařízením, by nepřinášelo žádné právní důsledky plynoucí z absence zimní údržby. Zařadí-li vlastník mezi dopravně nevýznamné komunikace i takovou, která do této kategorie nepatří, jde o postup v rozporu se zákonem, není-li na tomto základě komunikace vůbec udržována.

Ulice Na Perštýně sice není hlavní dopravní tepnou, nicméně se nachází v historickém centru hlavního města a ústí do křižovatky ulic Národní a Spálená. Národní je jednou z nejznámějších a nejfrekventovanějších pražských tříd, na níž se nachází řada historických památek, kulturních zařízení i jinak společensky významných budov. Jde o nejkratší spojnici mezi přilehlou částí Starého Města a stanicí městské hromadné dopravy (tramvají a metra) Národní třída. Ulice Na Perštýně v Praze není komunikací malého dopravního významu a není možno ohledně ní využít postupu upraveného v ust. § 27 odst. 5 silničního zákona; učinil-li tak žalovaný a na základě toho neprováděl v předmětném období dostatečnou zimní údržbu chodníku v této ulici, porušil právní povinnost, zhodnotil Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1481/2017, ze dne 26. 9. 2018.


Terezie Nývltová Vojáčková


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz