17. 12. 2019
ID: 110356upozornění pro uživatele

Založení nového znaleckého ústavu

Klasické forenzní disciplíny podávají někdy zcela rozhodující důkazy v rámci trestněprávního, občanského, i jiných druhů řízení. V posledních dekádách ale byly podrobovány kritice jednak pro omyly, kterých se dopouštěly, a také pro někdy málo ujasněné metody, postupy, a z toho pramenící nekonzistentnost ve výsledcích. Byly prakticky i experimentálně doloženy zásadní omyly znalců i v disciplínách dříve považovaných za „nedotknutelné“, jako je např. daktyloskopie.

A když uvážíme, že zásadní premisa daktyloskopie je, že se otisk za celý život nemění, pak je zřejmé, že daleko složitější musí být situace v takových disciplinách, jako je např. písmoznalectví, která pracuje s předpokladem, že se žádný člověk za celý život nepodepíše dvakrát do všech detailů shodně, tedy totožně. Srovnáno s daktyloskopií, že se tedy dva otisky (v případě písma jde o „otisky“ pohybového návyku při psaní) od sebe do určité míry liší vždy.

 

Při tom je ale zřejmé, že důkazy z tohoto oboru jsou v různých druzích řízení využívány poměrně často, a co je významnější, že někdy tvoří i páteř rozhodnutí. Často se např. ve směnečném řízení setkávám s případy, kdy nakonec žádný jiný důkaz kromě rozhodnutí o pravosti podpisu na směnce neexistuje. Proto by bylo jen logické, že se takové forenzní disciplině, která je na jedné straně subjektivní, ale na druhé se bez ní řízení tak, jak jsou dnes koncipována, nedokážou obejít, bude věnovat maximální pozornost. Nikoliv jen samotnými znalci v tomto oboru působícími, ale i orgány odpovídajícími za výkon znalecké činnosti. Praxe ovšem v posledních letech prokázala, že orgány dohlížející na řádný výkon znalecké činnosti v oblasti identifikačního zkoumání rukopisu (ale možná i v jiných) buď žádné pravomoci k jejich řízení ve prospěch kvality nemají, nebo je nejsou schopny, příp. ochotny využívat. Jedno je jisté, tudy cesta ke zlepšení zatím nevede.

Proto znalci sami věnovali před 6 lety velké úsilí vzniku Československé společnosti pro písmoznalectví, profesního sdružení znalců zabývajících se identifikačním zkoumáním ručního písma.  Jakkoliv mnohé úspěchy byly dosaženy, tedy v komunitě znalců se dějí věci dříve nebývalé (např. pravidelné semináře, na nichž se diskutují aktuální odborné otázky, o svých zkušenostech referují znalci z jiných zemí, a velmi podstatně pak i testování odbornosti jednotlivých znalců), má tato činnost i svá úskalí. Protože je založena na dobrovolné bázi, kdokoliv, jehož výsledky jsou špatné, může své členství ukončit, nebo ještě lépe, ani ho nezačít z obav před testy, jejichž správný výsledek je známý – taková zpětná vazba je jedinečná a nelze ji získat prací na reálných posudcích. Kromě toho takové sdružení nemá ani ambice vykonávat vlastní znaleckou praxi, či do ní přivádět adepty, kteří by měli předpoklady obor rozvíjet.

Po shrnutí všech těchto skutečností, včetně zjištění, že rozvoj a jakousi odbornou gesci se nedaří plnit ani v rámci největšího znaleckého pracoviště - Kriminalistického ústavu (jak tomu historicky bývalo), jsme se rozhodli založit vlastní znalecký ústav, který má potenciál tuto situaci změnit. Pro tuto myšlenku se nám podařilo získat několik velmi kvalitních a dlouhou praxí prověřených znalců jak z oboru identifikačního zkoumání rukopisu, tak i z oborů dalších, protože pokud je ústav zakládán, musí mít cíle samozřejmě směřující i za obzor identifikačního zkoumání rukopisu, když i v některých jiných forenzních disciplinách je stav obdobný. Po splnění všech zákonných požadavků byl tedy v dubnu 2019 Ministerstvem spravedlnosti do seznamu znaleckých ústavů zapsán Znalecký a expertizní ústav (ZEÚS).

Primárním cílem nového ústavu bude:

  • podávat znalecké posudky v oboru písmoznalectví (od roku 2021 bude obor přejmenován na „Expertíza písma“) na nejvyšší dosažitelné úrovni, založené na metodě „čtyř očí“, na dodržování metod a postupů, které byly v mezinárodní praxi prokázány za správné (bez tohoto respektu by znalec nemohl v ústavu pracovat),
  • poskytovat konzultace na téma, co lze objektivně od tohoto znaleckého zkoumání očekávat, co naopak jednoznačně očekávat nelze, jaké podmínky musí být splněny, aby zkoumání mělo potenciál dospět k co nejpřesnějším výsledkům apod., tedy šířit osvětu mezi těmi, kteří důkazy z tohoto oboru potřebují,
  • pořádat semináře, ve kterých budou prakticky zdůvodňovány postupy písmoznaleckého zkoumání, jejich objektivní možnosti apod.,
  • vedle toho ale pořádat i kurzy a zpočátku alespoň poskytovat konzultační činnost jak v dalších forenzních disciplinách, tak i v oblastech, které i z hlediska obecnějšího „hýbou“ znaleckým zkoumáním (velmi důležitě např. interpretace závěrů pomocí tzv. Bayesovské inference, která je i podle směrnice Evropské sítě forenzních institucí správnou cestou pro vyjadřování pravděpodobnosti).


Základním cílem ZEÚSu je tedy nabídnout vypracování znaleckých posudků z oboru písmoznalectví na té nejvyšší možné úrovni a v přijatelných lhůtách - zárukou jsou znalci s vysokoškolským vzděláním a průměrnou délkou praxe 20 let (včetně mnoha publikačních výstupů v oboru a s pedagogickými zkušenostmi). Dále snaha vytvořit takový informační a didaktický systém, který by umožnil těm, jež výsledky písmoznaleckého zkoumání ke své profesi potřebují, se v disciplíně co nejlépe orientovat. Chceme také do oboru přivést nové znalce, kteří budou zárukou kvality do budoucna (nikoliv tedy pouze znalce, jejichž jediným zájmem je finanční ocenění někdy zcela špatné práce). A dále pak chceme dokázat i v širších souvislostech reagovat na nové směry ve znaleckém zkoumání obecně. Samozřejmě je naším dlouhodobým cílem i rozšíření počtu oborů, ve kterých budou posudky a s tím spojené další aktivity podávány.

Jako důkaz, že založený ústav má respekt na Evropské úrovni svědčí, že byl v září 2019 přijat za člena ENFHEX, tj. pracovní skupiny pro zkoumání ručního písma Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI).

JUDr. Jiří Straka,
soudní znalec v oboru písmoznalectví, člen Poradního sboru ministra spravedlnosti pro obory zabývající se identifikačním zkoumáním rukopisu

Znalecký a expertizní ústav, z.ú.

Drahobejlova 1452/54
190 00 Praha 9 - Libeň

Tel. +420 222 930 507


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz