12. 12. 2017
ID: 106745upozornění pro uživatele

Změna posuzování včasnosti zaplacení soudního poplatku a zastavení řízení

Zákon č. 296/2017 Sb. přinesl s účinností od 30. září 2017 zpřísnění posuzování včasnosti zaplacení soudního poplatku a podmínek pro zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Kdy je zaplacen poplatek včas?

Poplatková povinnost ohledně soudního poplatku zásadně vzniká podle ust. § 4 odst. 1 zákona o soudních poplatcích podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení, podáním odvolání, dovolání, kasační stížnosti. Soudy však běžně tolerovaly, aby účastník řízení, který neuhradil poplatek ani na základě jemu zaslané soudní výzvy, poplatek uhradil dodatečně, třeba až ve lhůtě 15 dnů, kterou má pro odvolání – proti rozhodnutí, kterým soud právě z důvodu nezaplacení soudního poplatku příslušné řízení zastavil. Byl-li poplatek uhrazen v této dodatečné patnáctidenní lhůtě, v řízení se dále pokračovalo. Nejvyšší soud ČR v usnesení sp. zn. 29 Cdo 38/2015, ze dne 20. 9. 2016, určil, že zaplatí-li žalobce soudní poplatek za řízení před soudem prvního stupně až poté, kdy uplynula lhůta k podání odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku, avšak dříve, než odvolací soud rozhodne o jeho včasném odvolání proti usnesení o zastavení řízení, odvolací soud usnesení o zastavení řízení změní tak, že se řízení nezastavuje, neboť důvod pro zastavení řízení (v důsledku zaplacení soudního poplatku) odpadl.  A podobně v usnesení sp. zn. 29 Cdo 1863/2017, ze dne 18. 5. 2017, že zaplatí-li odvolatel soudní poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně dříve, než odvolací soud rozhodne o jeho včasném odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o zastavení odvolacího řízení pro neuhrazení poplatku, odvolací soud změní usnesení soudu prvního stupně o zastavení odvolacího řízení tak, že toto řízení se nezastavuje, neboť důvod pro zastavení odvolacího řízení odpadl (v důsledku zaplacení soudního poplatku z odvolání).

Nově je zásadně minimální lhůta, kterou soud ve výzvě k zaplacení soudního poplatku musí účastníkovi řízení stanovit, prodloužena zákonem na 15 dnů, na druhou stranu již není možné uhradit poplatek dodatečně po uplynutí této lhůty. Zákon o soudních poplatcích určuje s účinností od 30. 9. 2017 (po novelizaci zákonem č. 296/2017 Sb.) v ust. § 9 odst. 1, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Podobně se nově v ust. § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích stanoví: Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem. Nebude-li ani ve lhůtě stanovené ve výzvě příslušného soudu nebo příslušné správy soudu zaplacen poplatek, který je splatný podáním návrhu na provedení úkonu, úkon se neprovede a návrh se stane podle ust. § 9 odst. 8 zákona o soudních poplatcích neúčinným, i když poplatník později poplatek zaplatí. O tom musí být poplatník poučen ve výzvě příslušného soudu nebo příslušné správy soudu.

Kdy musí být peníze na účtu soudu

Pokud soud ve výzvě nesprávně stanoví výši soudního poplatku, nevzniká tímto rozhodnutím poplatníkovi povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši nesprávně stanovené soudem, ale zůstává mu zachována poplatková povinnost zákonná. Soud rozhodne o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku i v případě, je-li výše ve výzvě soudem k jeho zaplacení nesprávně určena a účastník jej nezaplatí ani zčásti, určil Nejvyšší soud ČR v usnesení sp. zn. 23 Cdo 4438/2015, ze dne 4. 4. 2016. Při placení soudního poplatku formou bezhotovostního převodu je z hlediska včasnosti splnění poplatkové povinnosti rozhodný ten den, kdy je částka soudního poplatku skutečně připsána na účet soudu, judikoval Nejvyšší soud ČR v usnesení sp. zn. 32 Cdo 3616/2016, ze dne 8. 11. 2016. Pro případ,  že se poplatník nachází ve finanční tísni a platí za něj třetí osoba,  potvrdil Nejvyšší soud ČR v usnesení spis. zn. 23 Cdo 1917/2015, ze dne 29. 9. 2015, že možnost zaplacení soudního poplatku prostřednictvím třetí osoby je z povahy věci připuštěna, zaplacení soudního poplatku je úkonem zastupitelným.


Terezie Nývltová Vojáčková


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz