NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. ledna 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let

Sbírka:  32/2004 | Částka:  11/2004
30.1.2004

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

32

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 249/2002 Sb.,
o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let


      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 479/2003 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, se mění takto:

      1.  V § 1 se slova ,,popřípadě pozemku nebo jeho odpovídající části tvořící s kupovaným bytem nebo rodinným domem s jedním bytem jeden funkční celek" nahrazují slovy ,,nebo na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem včetně pozemků nebo jejich odpovídajících částí, které jsou kupovány společně s bytem nebo rodinným domem s jedním bytem a na koupi movitých a nemovitých věcí, které se na těchto pozemcích nacházejí".

      2.  V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:
,,c)
k datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků uplynuly nejméně 2 roky
1.  od nabytí vlastnictví k rodinnému domu s jedním bytem prvním vlastníkem,
2.  od nabytí vlastnictví k budově, ve které se byt nachází, prvním vlastníkem, pokud se nejedná o byt podle bodu 3,
3.  ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o byt, který vznikl změnou dokončené stavby,
4.  ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví vystavěný na základě smlouvy o výstavbě,".

      3.  V § 6 odst. 2 větě první se slova ,,poskytnutých na základě nově uzavřených smluv o úvěru s příspěvky podle tohoto nařízení a na průměrné sazbě úroku z objemu úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě uzavřených smluv o úvěru podporovaném podle zvláštního právního předpisu o podpoře hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu.2)" nahrazují slovy
,,a)
poskytnutých v uplynulém roce na základě nově uzavřených smluv o úvěru podporovaném podle tohoto nařízení,
b)
podporovaných podle tohoto nařízení, u kterých došlo v uplynulém roce ke změně úrokové sazby sjednané s hypoteční bankou,
c)
poskytnutých fyzickým osobám na základě uzavřených smluv o úvěru podporovaném podle zvláštního právního předpisu o podpoře hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu,2) u kterých došlo v předchozím roce ke změně úrokové sazby sjednané s hypoteční bankou.".

      4.  V § 6 odst. 2 se věta druhá a třetí označuje jako odstavec 3.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

      5.  V § 6 odst. 4 a 6 se slova ,,odstavce 2" nahrazují slovy ,,odstavců 2 a 3".

      6.  V § 7 odst. 1 větě první se slova ,,nesmí sloužit k jiným účelům než" nahrazují slovy ,,musí sloužit".

      7.  V § 8 odst. 3 větě první se slova ,,po sjednaném ukončeném splácení" nahrazují slovy ,,po ukončeném čerpání".

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 249/2002 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. III

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.
Předseda vlády:


v z. Mgr. Sobotka v. r.


místopředseda vlády a ministr financí

Ministr pro místní rozvoj:


JUDr. Němec
v. r.