NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. ledna 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  17/2017 | Částka:  6/2017
31.1.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


17

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 62/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 11 odst. 1 písm. b) se slova ˙ , na kterých˙ nahrazují slovy ˙s čísly trvalých objektů, ve kterých˙.

      2.  V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova ˙ ; stáří prasničky se počítá ode dne následujícího po dni narození˙.

      3.  V § 14 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo ˙splňuje˙ nahrazuje slovy ˙splní v retenčním období˙ a za slovo ˙podopatření˙ se vkládají slova ˙na uvedeném hospodářství žadatele˙.

      4.  V § 17 odst. 3 písm. a) a v § 17 odst. 3 písm. b) se za slova ˙daného podopatření˙ vkládají slova ˙nebo titulu˙.

      5.  V § 17 odst. 6 se za text ˙§ 10 odst. 1 písm. b),˙ vkládá text ˙§ 11 odst. 1 písm. b),˙ a za slova ˙daného podopatření˙ se vkládají slova ˙nebo titulu˙.

      6.  V § 17 odst. 10 se slovo ˙tří˙ nahrazuje čís-lem ˙6˙ a číslo ˙3˙ se nahrazuje číslem ˙6˙.

      7.  V § 17 odstavec 14 zní:

      ˙(14)  Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal hlášení nejpozději do 30 dnů po ukončení doby závazku, rozhodne v rámci daného podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství o
a)
snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu,
b)
snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,
c)
snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu,
d)
snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 4 hlášení v daném termínu, nebo
e)
neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 5 a více hlášení v daném termínu.˙.

      8.  V § 17 se doplňují odstavce 15 a 16, které znějí:

      ˙(15)  Zjistí-li Fond, že u dojnice uvedené v žádosti o poskytnutí dotace podle § 11 odst. 1 písm. a) připadla doba porodu na období od 1. do 15. prosince kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, sníží dotaci vypočtenou podle § 16 o 10 %; snížení se uplatní na velkou dobytčí jednotku takové dojnice.

      (16)  Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace podle čl. 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 v rámci podopatření podle § 2 písm. e) je 15 odstavených selat.˙.

      9.  V přílohách č. 3 a 6 se do druhé a třetí tabulky doplňuje sloupec s nadpisem ˙Datum zápisu˙.

      10.  V přílohách č. 4, 5 a 7 se do druhé tabulky doplňuje sloupec s nadpisem ˙Datum zápisu˙.

      11.  V příloze č. 8 části II tabulce č. 2 se slovo ˙Krávy˙ nahrazuje slovem ˙Krávy3)˙ a slovo ˙Jalovice˙ se nahrazuje slovem ˙Jalovice3)˙.

      12.  V příloze č. 8 části II se pod tabulku č. 2 doplňuje poznámka č. 3, která
zní:

––––––––––––––––––––

˙3)
Počet zvířat ve volném ustájení nesmí být větší než počet boxů.˙.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2015 podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

      2.  Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2016 podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou požadavků uvedených v bodech 1, 2, 5 a 9 až 12, pokud jde o § 12 odst. 2 písm. c), § 17 odst. 6 a přílohy č. 3 až 8 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném pře- de dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, které se použijí nejdříve pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace podané v roce 2017.

Čl. III

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o § 11 odst. 1 písm. b), bodu 2, pokud jde o § 12 odst. 2 písm. c), bodu 5, pokud jde o § 17 odst. 6, a bodů 9 až 12, pokud jde o přílohy č. 3 až 8, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2017.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:


Ing. Jurečka v. r.