NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  143/2019 | Částka:  61/2019
13.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


143

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. května 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb., nařízení vlády č. 155/2016 Sb. a nařízení vlády č. 178/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti ˙Pekařství, cukrářství˙ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova ˙,dále provádět úpravu cukrářských a pekařských výrobků, zmrzlin a zmražených krémů a specialit a prodej kávy, čaje a nealkoholických nápojů˙ nahrazují slovy ˙a dopékat zmrazené polotovary pekařských výrobků. Rovněž lze upravovat cukrářské a pekařské výrobky, zmrzliny, zmražené krémy a speciality, prodávat kávu, čaje a nealkoholické nápoje˙.

      2.  V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti ˙Opravy silničních vozidel˙ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se za slovo ˙elektrických˙ vkládají slova ˙a elektronických˙ a slovo ˙(LPG)˙ se zrušuje.

      3.  V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se za živnost ˙Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence˙ vkládá nová živnost, která zní:

      ˙Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí˙

a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:

      ˙Činnosti spočívající v komunikaci s klientem a příslušnými institucemi, v ověřování informací podaných klientem tak, aby pojistná událost byla vyřízena v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy. Posuzování možnosti uplatnění nároku na pojistné plnění a provádění výpočtu jeho výše.˙.

      4.  V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost ˙Zpracování návrhu katalogizačních dat˙ zrušuje.

      5.  V příloze č. 2 v části ˙OBSAH Živnosti vázané˙ se za živnost ˙Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence˙ vkládá nová živnost, která zní:

      ˙Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí˙.

      6.  V příloze č. 2 v části ˙OBSAH Živnosti vázané˙ se živnost ˙Zpracování návrhu katalogizačních dat˙ zrušuje.

      7.  V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti ˙Provozování cestovní kanceláře˙ ve sloupci Živnost text zní:

      ˙Provozování cestovní kanceláře -- pořádání zájezdů -- zprostředkování spojených cestovních služeb˙ a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:

      ˙Sestavování souborů alespoň dvou různých služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu tak, aby vytvořily zájezd, nabízení a prodej zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

      V rámci živnosti lze rovněž organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři a zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář. Dále lze nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinace jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. Rovněž lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.˙.

      8.  V příloze č. 3 v části ˙OBSAH Živnosti koncesované˙ se živnost ˙Provozování cestovní kanceláře˙ nahrazuje živností ˙Provozování cestovní kanceláře -- pořádání zájezdů -- zprostředkování spojených cestovních služeb˙.

      9.  V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 7 ˙Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků˙ text ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti zní:

      ˙Výroba potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a živočišných surovin a doplňků stravy, přídatných a pomocných látek na potraviny určené k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků, zvěřiny, ryb, vodních živočichů, vajec, medu, ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby ovocných a zeleninových šťáv a nápojových koncentrátů, zpracování brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, cukru a přírodních sladidel, kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, cukrovinek, čokolády a čokoládových bonbónů, úprava rýže a luštěnin, kávy, čaje, koření, výroba doplňků stravy, přídatných a pomocných látek, barviv a aromat, potravin určených pro zvláštní výživu (dětská a kojenecká výživa, obilné příkrmy a potraviny pro malé děti, bezlepkové potraviny, náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové, redukční, nízkoproteinové diety, potraviny pro zvláštní lékařské účely a podobně), kvasného octa a droždí, těstovin, müsli a směsí obilovin, konzervovaných a dehydratovaných výrobků. Výroba nealkoholických nápojů, stáčení a úprava balených vod a výroba dalších nápojů. Výroba vína, ovocných a ostatních vín, cidru, perry, medoviny a dezertní medoviny. Výroba škrobu, potravin na bázi škrobu a dalších škrobárenských výrobků, zejména dextrinových a škrobových lepidel, hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací a jiné nepotravinářské účely. Výroba pokrmů bez možnosti přímé konzumace v hostinské provozovně. Dopečení zmrazených pekařských polotovarů.

      Obsahem činnosti není zpracování masa velkých a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování masa na polotovary a masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další mlýnské výrobky, zpracování mléka a výroba mléčných výrobků, výroba pekařských a cukrářských výrobků, zmrzliny, piva, kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů.˙.

      10.  V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností obor činnosti ˙17˙ zní:

      ˙17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků˙.

      11.  V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 60 ˙Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků˙ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za větu první vkládá věta ˙Zpracování návrhu katalogizačních dat.˙, za slova ˙společenského vystupování,˙ se vkládají slova ˙komunikačních dovedností,˙ a slova ˙,logopedie s výjimkou klinické logopedie˙ se zrušují.

      12.  V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 65 ˙Testování, měření, analýzy a kontroly˙ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se na konci prvního odstavce doplňuje věta ˙Měření emisí motorových vozidel.˙ a v druhém odstavci se slova ˙měření emisí motorových vozidel,˙ zrušují.

      13.  V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 71 ˙Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu˙ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se věta první nahrazuje větami ˙Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. Organizování kombinací služeb cestovního ruchu, jejich nabízení a prodej cestovní kanceláři; zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář.˙, za slovo ˙ubytování,˙ se vkládají slova ˙nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla,˙, za slovo ˙stravování˙ se vkládají slova ˙,s výjimkou stravování, které je poskytováno jako součást ubytování˙, slova ˙zprostředkování víz,˙ se zrušují, slova ˙dalších sportovních potřeb˙ se nahrazují slovy ˙dalšího sportovního vybavení˙ a za slovo ˙jednáním˙ se vkládají slova ˙,pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů˙.

      14.  V příloze č. 4 v části ˙OBSAH Obory činnosti živnosti volné˙ se obor činnosti ˙Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků˙ nahrazuje oborem činnosti ˙Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:


doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.