NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2017 o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

Sbírka:  125/2017 | Částka:  44/2017
20.4.2017
125

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017
o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně
a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených
za účelem jejího znehodnocení


      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 455/2016 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

      (1)  Toto nařízení upravuje v návaznosti na pří-mo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní1) postup při vydání osvědčení o znehodnocení palné zbraně, která obsahuje všechny části zbraně, jejichž znehodnocení přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocení palných zbraní vyžaduje, a to ve stavu umožňujícím provedení takového znehodnocení (dále jen ˙kompletní palná zbraň˙), označování znehodnocené kompletní palné zbraně a změnu kategorie znehodnocené kompletní palné zbraně.

      (2)  Při znehodnocení jiné než kompletní palné zbraně nebo samostatné hlavní části palné zbraně se postupuje podle jiného právního předpisu2).

§ 2

Osvědčení o znehodnocení kompletní palné zbraně, označování znehodnocené kompletní palné zbraně a změna kategorie znehodnocené kompletní palné zbraně

      (1)  Pokud byla kompletní palná zbraň znehodnocena v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní a na základě nálezu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva3) předloženého držitelem zbrojní licence spolu se zbraní příslušný útvar Policie České republiky4) k takové zbrani vydal osvědčení o znehodnocení kompletní palné zbraně podle vzoru uvedeného v přímo použitelném předpisu Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní (dále jen ˙osvědčení˙), předá ji držiteli zbrojní licence, který znehodnocení provedl, k provedení společného jednoznačného označení všech částí kompletní palné zbraně podle vzoru uvedené-ho v přímo použitelném předpise Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní (dále jen ˙označení˙).

      (2)  Osvědčení vydává Policie České republiky na tiskopise, jehož vzor je stanoven v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Osvědčení se považuje za potvrzení o znehodnocení zbraně nebo střeliva nebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva.

      (3)  Vzor označení stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení. V případě znehodnocení kompletní palné zbraně stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní držitel zbrojní licence umístí označení na tuto zbraň společně s kontrolní znehodnocovací značkou přidělenou Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva5). Označení a kontrolní znehodnocovací značka se umístí na zbrani tak, aby byly zřetelně viditelné a neodstranitelné.

      (4)  Příslušný útvar Policie České republiky potvrdí změnu kategorie zbraně v centrálním registru zbraní.
§ 3

Závěrečné ustanovení

      Toto nařízení bylo oznámeno postupem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/ /1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 4

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:


Chovanec v.
r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 125/2017
Sb.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 125/2017 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby.
2)
Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.
3)
§ 17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 6 vyhlášky č. 371/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.