NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. srpna 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Sbírka:  197/2018 | Částka:  98/2018
12.9.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


197

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb.,
o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti
a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
a o změně některých souvisejících nařízení vlády


      Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

      Za § 14 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 14a

Posuzování výrobního zaměření v letech 2019 a 2020

      (1)  Pro žádosti podané v roce 2019 se kontrolní období pro výpočet průměrné hodnoty intenzit chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 písm. a) stanoví od 1. ledna do 30. září 2018, uvedl-li žadatel v žádosti o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3, že došlo ke sníže- ní stavu hospodářských zvířat v důsledku sucha v roce 2018.

      (2)  Pro žádosti podané v roce 2020 se kontrolní období pro výpočet průměrné hodnoty intenzit chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 písm. a) stanoví od 1. května do 31. prosince 2019, uvedl-li žadatel v žádosti o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3, že došlo ke sníže- ní stavu hospodářských zvířat v důsledku sucha v roce 2018.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:


Ing. Toman, CSc., v. r.