NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. září 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.

Sbírka:  289/2010 | Částka:  108/2010
22.10.2010

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

289

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb.,
o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému,
ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 1 a 10 zákona:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

      ˙Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje˙.

      2.  Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

––––––––––––––––––––

˙1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.
2)
Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.˙.

      3.  Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

      4.  V § 2 odst. 3 větě první se slovo ˙Ústředním˙ nahrazuje slovem ˙Úředním˙.

      5.  V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

      ˙(6)  Pro náhradní díly do subsystémů, které jsou v okamžiku vstupu příslušné technické specifikace interoperability v platnost již uvedeny do provozu, se posouzení shody a vhodnosti použití a vydání příslušného certifikátu nevyžaduje.˙.

      6.  V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

      ˙(5)  Certifikát o přezkoumání typu drážního vozidla nebo certifikát o ověření drážního vozidla se vydává v souladu s postupy ověřování
a)
příslušných technických specifikací interoperability u vozidel odpovídajících technickým specifikacím interoperability, nebo
b)
stanovenými podle Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh10) u vozidel neodpovídajících technickým specifikacím interoperability.

––––––––––––––––––––

˙10)
Moduly D a E v příloze II Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.˙.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

      7.  V § 6 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

      ˙(6)  Strukturální subsystémy, které jsou součástí evropského železničního systému, byly posouzeny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11) a příslušných technických specifikací interoperability a mají vydaný certifikát o přezkoumání typu subsystému nebo certifikát o ověření subsystému, se považu- jí za interoperabilní a základním požadavkům vyhovující.

––––––––––––––––––––

11)
Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.˙.

      8.  V příloze č. 1 části I se na konci bodu 3 doplňuje věta ˙Pro výběr specifických modulů se v případech, nejsou-li technické specifikace interoperability vydány, použije Rozhodnutí Evropského parlamen- tu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh12).˙.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

––––––––––––––––––––

˙12)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.˙.

      9.  V příloze č. 1 se část III zrušuje.

      10.  V příloze č. 2 části I se na konci bodu 2.1 doplňuje věta ˙Pro výběr specifických modulů se v případech, nejsou-li technické specifikace interoperability vydány, použije ustanovení Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh12).˙.

      11.  V příloze č. 2 se část III zrušuje.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2010.
Předseda vlády:


RNDr. Nečas v. r.

Ministr dopravy:


JUDr. Bárta v. r.