NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. února 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  31/2020 | Částka:  15/2020
6.2.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


31

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. února 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů
a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor,
ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb. a nařízení vlády č. 292/2018 Sb., se mění takto:

      1.  § 6 včetně nadpisu zní:

˙§ 6

Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci oblasti pravidel podmíněnosti

      Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci každé oblasti pravidel podmíněnosti Fond použije
a)
nejvyšší hodnotu snížení dotace stanovenou podle § 5, pokud nebylo uplatněno snížení podle § 4 odst. 1, nebo
b)
součet nejvyšší hodnoty stanovené podle písmene a) a § 4 odst. 1.˙.

      2.  V příloze č. 2 bodu 7 písmeno d) zní:
˙d)
nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku
I.
s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,
II.
na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo
III.
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno.˙.

      3.  V příloze č. 2 bodu 7 písmeno d) zní:
˙d)
nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku

I.
s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,
II.
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno,
III.
o velikosti do 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo
IV.
o velikosti nad 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, přičemž výměra plochy podle § 21 odst. 5 nebo § 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 odst. 5 nebo § 19 nařízení vlády č. 330/ /2019 Sb. činí minimálně 5 % výměry dílu půdního bloku.˙.

      4.  V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 1 v řádku Trvalost Odstranitelná se slova ˙Odstranitelné porušení˙ nahrazují textem ˙X˙ a v řádku Trvalost Neodstranitelná se text ˙X˙ nahrazuje slovy ˙Neodstranitelné porušení˙.

      5.  V příloze č. 4 požadavku standardu 3a v řádku Rozsah Malý se věta ˙Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 1 zdrojem znečištění.˙ nahrazuje větou ˙Nebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.˙, v řádku Rozsah Střední se slova ˙2 zdroji˙ nahrazují slovy ˙1 zdrojem˙, v řádku Rozsah Velký se číslo ˙3˙ nahrazuje číslem ˙2˙, v řádku Závažnost Malá se věty ˙Došlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Zdroj znečištění je ve vzdálenosti nad 100 m.˙ nahrazují větou ˙Nebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.˙, v řádku Závažnost Střední se věta ˙Zdroj znečištění je ve vzdálenosti do 100 m včetně.˙ zrušuje a v řádku Trvalost Odstranitelná se text ˙X˙ nahrazuje slovy ˙Odstranitelné porušení˙.

      6.  V příloze č. 4 požadavku standardu 3c v řádku Rozsah Malý se za slovo ˙prostoru˙ vkládají slova ˙pro skladování závadných látek nebo jejich použitých obalů˙, v řádcích Rozsah Střední a Rozsah Velký se za slovo ˙prostorů˙ vkládají slova ˙pro skladování závadných látek nebo jejich použitých obalů˙, v řádku Závažnost Střední se za slovo ˙viditelného˙ vkládají slova ˙nebo prokázaného˙, v řádku Závažnost Velká se za slovo ˙viditelné˙ vkládají slova ˙nebo prokázané˙ a v řádku Trvalost Neodstranitelná se text ˙X˙ nahrazuje slovy ˙Neodstranitelné porušení˙.

      7.  V příloze č. 4 požadavku standardu 7d v řádku Rozsah Malý se číslo ˙30˙ nahrazuje číslem ˙33˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 až 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Předseda vlády:


v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:


Ing. Toman, CSc., v. r.