NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

Sbírka:  42/2017 | Částka:  15/2017
20.2.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


42

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb.,
o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání


      Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 27 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 468/2011 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanove- ní způsobu a výše tvorby prostředků radiokomu- nikačního účtu a způsobu jejich čerpání, se mění takto:

      1.  V § 1 se text ˙6%˙ nahrazuje textem ˙30%˙.

      2.  V § 1 se text ˙30%˙ nahrazuje textem ˙6%˙.

      3.  V § 2 se text ˙§ 27 odst. 1˙ nahrazuje slo- vy ˙§ 27 odst. 1 a 6˙ a text ˙§ 27 odst. 3˙ se nahrazuje textem ˙§ 27 odst. 5˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Prostředky radiokomunikačního účtu, které byly do 31. prosince 2020 převedeny na radiokomunikační účet nad rámec prostředků převáděných na radiokomunikační účet podle nařízení vlády č. 153/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyly využity na úhradu nákladů v souvislosti s procesem přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2, převede Český telekomunikační úřad do 31. ledna 2023 do státního rozpočtu podle § 133 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:


Ing. Mládek, CSc., v. r.