NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. února 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

Sbírka:  60/2019 | Částka:  23/2019
26.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


60

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. února 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko


      Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko, se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 2 se za slova ˙luňáka červeného (Milvus milvus),˙ vkládají slova ˙orla královského (Aquila heliaca),˙.

      2.  V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova ˙a ve vzdálenosti menší než 300 m od známých obsazených hnízd orla královského v době od 15. února do 31. července˙.

      3.  V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova ˙a ve vzdálenosti menší než 300 m od známých obsazených hnízd orla královského v době od 15. února do 30. května˙.

Čl. II

      Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:


Mgr. Brabec v. r.