NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. února 2019 o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  36/2019 | Částka:  15/2019
14.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


36

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. února 2019
o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku
státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb. a zákona č. 35/ /2019 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

PODROBNOSTI SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A VAZBA OSOBNÍHO PŘÍPLATKU STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE NA VÝSLEDEK SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ

§ 1

Hodnoticí kritéria

      Ten, kdo provádí služební hodnocení státního zaměstnance, (dále jen ˙hodnotitel˙) posuzuje státního zaměstnance v jednotlivých hodnocených oblastech podle § 155 odst. 2 zákona o státní službě (dále jen ˙hodnocená oblast˙) na základě hodnoticích kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení

      Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance podílí
a)
20 % v případě
znalostí,
b)
20 % v případě dovedností a
c)
60 % v případě výkonu státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli.

§ 3

Klasifikace plnění hodnocených oblastí

      (1) Klasifikace plnění hodnocené oblasti odpovídá aritmetickému průměru klasifikací plnění hodnoticích kritérií, na jejichž základě je státní zaměstnanec v hodnocené oblasti posuzován, zaokrouhlenému matematicky na celé číslo.

      (2)  Hodnotitel klasifikuje hodnoticí kritérium
a)
4 body, je-li plněno vysoko nad rámec nároků na ně kladených,
b)
3 body, je-li plněno nad rámec nároků na ně kladených,
c)
2 body, je-li plněno v rámci nároků na ně kladených,
d)
1 bodem, je-li plněno v rámci nároků na ně kladených s občasnými výhradami, nebo
e)
0 body, je-li plněno nedostatečně.

      (3)  Rámcem nároků podle odstavce 2 se rozumí průměrná úroveň plnění hodnoticích kritérií, která je vyžadována na služebním místě.

Závěr služebního hodnocení

§ 4

      Hodnotitel určí závěr služebního hodnocení způsobem stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení a vyjádří jej slovně. Hodnotitel uvede v závěru služebního hodnocení doporučení na přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku státnímu zaměstnanci nebo na ponechání osobního příplatku v nezměněné
výši.
§ 5

      Státní zaměstnanec dosahoval ve státní službě
a)
vynikajících výsledků, pokud výsledek výpoč- tu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 3,5 bodu,
b)
velmi dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 2,5 bodu a méně než 3,5 bodu,
c)
dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 1,5 bodu a méně než 2,5 bodu,
d)
dostačujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 0,5 bodu a méně než 1,5 bodu, nebo
e)
nevyhovujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí méně než 0,5 bodu.

§ 6

Výše osobního příplatku

      (1)  Pokud jde o státního zaměstnance, který podle § 5 dosahoval
a)
vynikajících výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,
b)
velmi dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 40 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,
c)
dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,
d)
dostačujících výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo
e)
nevyhovujících výsledků, osobní příplatek nelze přiznat; služební orgán odejme takovému státnímu zaměstnanci přiznaný osobní příplatek.

      (2) Služební orgán může přiznat státnímu zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, vykonává státní službu na slu- žebním místě zařazeném v 10. až 16. platové tří- dě, dosahoval ve státní službě vynikajících výsled-ků a v hodnocené oblasti znalosti byl klasifikován 4 body, osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu.

§ 7

Přechodná ustanovení

      (1)  Služební orgán může přiznat státnímu zaměstnanci, kterému vznikl služební poměr podle § 185 až 188, 190 až 192 nebo 194 zákona o státní službě a kterému byl do prvního služebního hodnocení přiznán osobní příplatek ve výši, která přesahu-je přípustnou výši stanovenou v § 6 odst. 1 písm. a) až c), na základě výsledku prvního služebního hodnocení na období do druhého služebního hodnocení osobní příplatek v dosavadní výši, dosáhl-li státní zaměstnanec
a)
velmi dobrých výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 40 %, avšak nepřesahuje 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo
b)
dobrých výsledků a výše přiznaného osobní- ho příplatku přesahuje 30 %, avšak nepřesahuje 40 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo
c)
dostačujících výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 10 %, avšak nepřesahuje 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu.

      (2)  Služební orgán sníží odpovídajícím způsobem osobní příplatek na období mezi prvním a druhým služebním hodnocením, přesahuje-li přiznaná výše osobního příplatku před prvním služebním hodnocením maximální výši uvedenou v odstavci 
1.
ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

§ 8

      Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb. a nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:

      ˙(3)  K dobám podle odstavce 2 se státnímu zaměstnanci přičte doba 5 let, pokud podle závěrů alespoň dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení podle § 155 odst. 5 až 8 zákona o státní službě dosahoval ve službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu každého z těchto služebních hodnocení podle § 5 nařízení vlády upravujícího podrobnos- ti služebního hodnocení státních zaměstnanců činil 4 body. Období, za něž byla služební hodnocení prováděna, musí pro tento účel ve svém celku činit alespoň 2 roky.

      (4)  Opakovat postup podle odstavce 3 lze nejdříve po uplynutí 5 let ode dne, od kterého příslušel státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém stupni podle odstavce 7.˙.

      2.  V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

      ˙(5)  Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se při postupu podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní službě odečte státnímu zaměstnanci, který byl
a)
ze služebního místa v 9. platové třídě nově zařazen na služební místo v 10. platové třídě, ačkoliv dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 2 let, nebo
b)
ze služebního místa v 10. platové třídě nově zařazen na služební místo v 11. platové třídě, ačkoliv dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku.˙.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstav-ce 6 a 7.

      3.  V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

      ˙(8)  Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní službě vzdělání stanoveného pro služební místo, na které byl zařazen, přičte se mu k dobám započteným podle odstavců 2 a 3 doba, která mu byla odečtena podle odstavce 5.˙.

      4.  Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 6a

Zvláštní ustanovení pro zaměstnance v pracovním poměru

      (1)  Z doby započitatelné praxe podle § 3 odst. 2 se odečte zaměstnanci v pracovním poměru při obsazení služebního místa podle § 178 odst. 2 nebo § 178a zákona o státní službě zařazeného v
a)
6. až 9. platové třídě doba 1 roku, dosáhl-li jen středního vzdělání s výučním listem, doba 2 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 4 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
b)
10. platové třídě doba 2 let, dosáhl-li jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 3 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 4 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 6 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
c)
11. nebo 12. platové třídě doba 1 roku, dosáhl-li jen vyššího odborného vzdělání, doba 3 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 4 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 5 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 7 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, nebo
d)
13. až 16. platové třídě doba 2 let, dosáhl-li jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, doba 3 let, pokud dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, doba 5 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 6 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 7 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 9 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.

      (2) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle § 3 odst. 1, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, která mu měla být podle odstavce 1 odečtena, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.

      (3) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla odečtena podle odstavce 1.˙.

§ 9

Přechodná ustanovení

      (1)  Má-li být pro postup podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, použito služební hodnocení za rok 2018 provedené podle § 155 odst. 2 věty první zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 35/2019 Sb., použije se v případě, že výsledek jeho výpočtu činil 6,1 bodu.

      (2)  Pro opakovaný postup podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se za předchozí postup považuje i postup podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.


ČÁST TŘETÍ

Zrušení nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

§ 10

      Nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance, se zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 11

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:Ing. Babiš v. r.

      1.  místopředseda vlády a ministr vnitra:


Hamáček v.
r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 36/2019
Sb.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 36/2019 Sb.