NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Sbírka:  50/2010 | Částka:  19/2010
25.2.2010

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

50

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. února 2010
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky


      Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

      (1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:
a)
v Jihočeském kraji
1.  Zemědělská usedlost čp. 3 v Krníně,
2.  Zámek Vimperk,
3.  Zemský hřebčinec v Písku;
b)
v Jihomoravském kraji
1.  Hotel Avion v Brně,
2.  Klášter cisterciaček Porta coeli v Předklášteří,
3.  Archeologické naleziště Dolní Věstonice ˙ Pav-lov,
4.  Větrný mlýn v Kuželově;
c)
v Karlovarském kraji
1.  Císařské lázně v Karlových Varech,
2.  Kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech,
3.  Lázeňská kolonáda v Mariánských Lázních;
d)
v Královéhradeckém kraji
1.  Dům čp. 92 ˙Dřevěnka˙ v Úpici,
2.  Vodní elektrárna ˙ přehrada Les Království v Bílé Třemešné;
e)
v Libereckém kraji
1.  Hospodářský dvůr zámku v Zákupech,
2.  Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova;
f)
v Moravskoslezském kraji
Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny-dezinatura včetně strojního vybavení v areálu továrny Alois Larisch v Krnově;
g)
v Olomouckém kraji
Vila Primavesi v Olomouci;
h)
v Pardubickém kraji
1.  Kostel sv. Bartoloměje v Kočí u Chrudimi,
2.  Zámek s opevněním v Pardubicích,

3.  Krematorium v Pardubicích,

4.  Kostel sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů;
i)
v Plzeňském kraji

1.  Zámek Červené Poříčí,

2.  Klášter premonstrátek v Chotěšově,

3.  Vodní hamr Dobřív,

4.  Jízdárna ve Světcích;
j)
v hlavním městě Praze

1.  Dům U Černé Matky Boží v Praze na Starém Městě,

2.  Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech,

3.  Čistírna odpadních vod v Praze v Bubenči;
k)
ve Středočeském kraji
Park a zámek v Průhonicích;
l)
v Ústeckém kraji
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě;
m)
v kraji Vysočina

1.  Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě,

2.  Klášter premonstrátů v Želivě;
n)
ve Zlínském kraji

1.  Hřbitov ve Střílkách,

2.  Fojtství ve Velkých Karlovicích.

      (2)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto movité kulturní památky:
a)
v Jihočeském kraji
Závišův kříž z kláštera ve Vyšším Brodě;
b)
v Jihomoravském kraji
Světelský oltář;
c)
v Moravskoslezském kraji
Železniční motorový vůz M 290.001 ˙ ˙Slovenská strela˙;
d)
v hlavním městě Praze Zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila;

e)
v kraji Vysočina
Přemyslovský krucifix z Jihlavy.

      (3)  Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

      (4)  Názvy, čísla v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen ˙ústřední seznam˙), charakteristiky a trvalé umístění národních kulturních památek podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

      (5)  Národní památkový ústav vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 vždy do 2 vyhotovení kopií katastrální mapy a ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení 1 vyhotovení uloží do ústředního seznamu a 1 vyhotovení zašle krajskému úřadu, v jehož působnosti se národní kulturní památka podle odstavce 1 nachází.

      (6)  Pokud se v příloze č. 1 k tomuto nařízení uvádí v prostorových identifikačních znacích část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v kopiích katastrální mapy podle odstavce 5.

§ 2

      Pro zabezpečení ochrany nemovitých národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovuje tato podmínka: rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím byly poškozeny kulturní hodnoty národní kulturní památky.

§ 3

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.
Předseda vlády:


v z. PhDr. Kohout v. r.


místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Ministr kultury:


prof. Riedlbauch v. r.