NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  121/2020 | Částka:  44/2020
23.3.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


121

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 2 písm. d), § 12 a 13 zákona:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2018 Sb. a nařízení vlády č. 146/2019 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 se slova ˙příslušný předpis˙ nahrazují slovy ˙příslušné předpisy˙.

      2.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

˙Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1845 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamen- tu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /1846 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v páj-kách používaných v některých spalovacích motorech.˙.

      3.  V příloze č. 2 se doplňují položky 43 a 44, které znějí:Čl. II
Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:


doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.