SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání podpisu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Sbírka:  15/2007 | Částka:  11/2007
1.3.2007

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

15

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. listopadu 1992 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků.

      Jménem České republiky byla Charta podepsána ve Štrasburku dne 9. listopadu 2000.

      S Chartou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Chartu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Charty, dne 15. listopadu 2006.

      Při ratifikaci Charty bylo učiněno následující prohlášení:

      Česká republika prohlašuje, že přijatá ustanovení Charty bude uplatňovat v souladu se svým ústavním pořádkem a příslušnými mezinárodními smlouvami, jimiž je vázána.

      Ačkoliv v České republice neexistuje obecná právní úprava úředního jazyka, pro účely Charty se považují za menšinové jazyky ty jazyky, které splňují podmínky článku 1 písm. a). Česká republika tak v souladu s Chartou prohlašuje, že za menšinové jazyky, jimiž se na jejím území hovoří, a vůči kterým bude uplatňovat ustanovení části II, považuje slovenštinu, polštinu, němčinu a romštinu.

      Česká republika bude aplikovat v souladu s článkem 2 odst. 2 a článkem 3 odst. 1 Charty vybraná ustanovení části III Charty na tyto jazyky:

      Polštinu v Moravskoslezském kraji, na území okresů Frýdek-Místek a Karviná:
článek 8 odst. 1a)i/ii; b)i/ii; c)i/ii; d)ii; e)iii; f)iii; g); h); i); odst. 2; (celkem 10 bodů)
článek 9 odst. 1a)ii, a)iii, a)iv; b)ii, b)iii; c)ii, c)iii; d); odst. 2a); (celkem 9 bodů)
článek 10 odst. 1a)iv; odst. 2b); e); f); g); odst. 4a); odst. 5; (celkem 7 bodů)
článek 11 odst. 1a)iii; b)ii; c)ii; d; e)i; odst. 2; (celkem 6 bodů)
článek 12 odst. 1a); f); g); odst. 2; odst. 3; (celkem 5 bodů)
článek 13 odst. 1c); odst. 2e); (celkem 2 body)
článek 14 a); b). (celkem 2 body)
Celkem 41 bodů.

      Slovenštinu na celém území České republiky:
článek 8 odst. 1a)iv; b)iv; e)iii; g); i); odst. 2; (celkem 6 bodů)
článek 9 odst. 1a)ii, a)iii, a)iv; b)ii, b)iii; c)ii, c)iii; d); odst. 2a); (celkem 9 bodů)
článek 10 odst. 1a)iv, a)v; odst. 2b); e); f); odst. 3c); odst. 4a); odst. 5; (celkem 8 bodů)
článek 11 odst. 1a)iii; b)ii; d; e)i; odst. 2; (celkem 5 bodů)
článek 12 odst. 1a); f); g); odst. 2; odst. 3; (celkem 5 bodů)
článek 13 odst. 1c); odst. 2e); (celkem 2 body)
článek 14 a); b). (celkem 2 body)
Celkem 37 bodů.

      Charta vstoupila v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dne 1. března 1998. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. března 2007.

      Anglické znění Charty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.