Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. října 1996, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  263/1996 | Částka:  78/1996
31.12.1996

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

263

VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 2. října 1996,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb.,
o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 114/ /1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/ /1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb. a vyhlášky č. 147/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1.  § 8 odst. 1 včetně poznámky č. 6) zní:

      ,,(1)  Stravovací jednotky činí
a)
v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních nebo ústavech pro týdenní pobyt6) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže pro svěřence:

      1.  ve věku od 3 do 6 let
32,00 Kč až 42,00 Kč,
      2.  ve věku od 6 do 12 let
36,00 Kč až 48,00 Kč,
      3.  ve věku od 12 let
40,00 Kč až 56,00 Kč,
      4.  trvale upoutané na lůžko
32,00 Kč až 56,00 Kč;

      pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 6 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 12 Kč na osobu a den,
b)
v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami, mentálně postižené mládeže a pro mládež docházející do ústavu pro tělesně postiženou mládež pro svěřence:

      1.  ve věku od 3 do 6 let
17,60 Kč až 23,10 Kč,
      2.  ve věku od 6 do 12 let
19,80 Kč až 26,40 Kč,
      3.  ve věku od 12 let
22,00 Kč až 30,80 Kč,
      4.  trvale upoutané na lůžko
17,60 Kč až 30,80 Kč;

      pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 3,60 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 7,20 Kč na osobu a den,
c)
v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany včetně těchto ústavů pro týdenní pobyt:6)

      1.  strava normální
40,00 Kč až 56,00 Kč,
      2.  strava dietní
44,00 Kč až 58,00 Kč,
      3.  dieta diabetická,
          bílkovinná a výživná
56,00 Kč až 68,00 Kč,
d)
v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt dospělých občanů:

      1.  strava normální
22,00 Kč až 30,80 Kč,
      2.  strava dietní
24,20 Kč až 31,90 Kč,
      3.  dieta diabetická,
          bílkovinná a výživná
30,80 Kč až 37,40 Kč.6)  § 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/1994 Sb.".


      2.  V § 8 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojuje tato věta: ,,přitom určí rovněž finanční normu průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla.".

      3.  V § 8 odst. 4 se částka ,,120 Kč" nahrazuje částkou ,,150 Kč".

      4.  V § 8 odst. 5 se částka ,,62 Kč" nahrazuje částkou ,,68 Kč" a částka ,,30 Kč" se nahrazuje částkou ,,32 Kč".

      5.  V § 9 se vypouští odstavec 3.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

      6.  V § 9 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: ,,Smluvní cena však nesmí být nižší než součet pořizovací ceny surovin a částky režie (odstavec 2).".

      7.  V § 12 odst. 1 a 3 se vypouštějí slova ,,a 3".

      8.  V § 13 odst. 3 větě první se slova ,,§ 9 odst. 5" nahrazují slovy ,,§ 9 odst. 4" a ve větě druhé se vypouštějí slova ,,a 3".

Čl. II

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
1996.