VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2011, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.

Sbírka:  56/2011 | Částka:  21/2011
15.3.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

56

VYHLÁŠKA
ze dne 1. března 2011,
kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek
insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 37 odst. 1 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

      Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 odst. 2 písm. b) se slova ˙o tom, že uchazeč je advokátem, daňovým poradcem, auditorem nebo notářem,˙ nahrazují slovy ˙prokazující skutečnost vyžadovanou zákonem k vykonání rozdílové zkoušky,˙.

      2.  § 6 zní:

˙§ 6

      (1)  Pozvánku na zkoušku s uvedením termínu, času a místa konání písemné části zkoušky zašle Ministerstvo spravedlnosti (dále jen ˙ministerstvo˙) uchazeči nejpozději 4 týdny přede dnem konání písemné části zkoušky spolu s výzvou k úhradě poplatku za připuš-tění ke zkoušce. O termínu, čase a místě konání ústní části zkoušky informuje ministerstvo v této lhůtě uchazeče na svých internetových stránkách.

      (2)  Pozvánku na zvláštní zkoušku, na zkoušku v opravném termínu na základě žádosti o opakování zkoušky nebo v jiném termínu stanoveném podle § 11 s uvedením termínu, času a místa konání zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 4 týdny přede dnem konání zkoušky.˙.

      3.  V § 7 odst. 2 se slova ˙za přítomnosti všech svých členů˙ nahrazují slovy ˙ , jsou-li přítomni nejméně 3 její členové˙.

      4.  V § 9 odst. 4 se slova ˙ , sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí˙ zrušují.

      5.  V § 9 odst. 6 se slova ˙způsobem umožňujícím dálkový přístup˙ nahrazují slovy ˙na svých internetových stránkách˙.

      6.  V § 10 odst. 2 se číslo ˙3˙ nahrazuje číslem ˙5˙.

      7.  V § 11 odst. 1 a 2 se číslo ˙10˙ nahrazuje čís-lem ˙5˙.

      8.  V § 11 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Pokud se uchazeč nedostaví v jiném termínu stanoveném ministerstvem k písemné nebo ústní části zkoušky a do 5 kalendářních dnů ministerstvu neprokáže, že se nemohl dostavit z důvodů zvláštního zřetele hodných, hodnotí se stupněm neuspěl.˙.

      9.  § 14 zní:

˙§ 14

      (1)  Uchazeči, který při zkoušce uspěl, zašle ministerstvo do 3 týdnů osvědčení, které je dokladem o úspěšném vykonání zkoušky.

      (2)  Osvědčení obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení uchazeče, datu jeho narození, adrese jeho trvalého pobytu, a nemá-li ho, o adrese jeho bydliště, druhu vykonané zkoušky, datu jejího vykonání, datu vydání osvědčení a podpis ministra spravedlnosti.˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Při neúčasti uchazeče na zkoušce konané po dni nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle § 11 vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2011.
Ministr:


JUDr. Pospíšil v. r.