VYHLÁŠKA ze dne 10. března 2017, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Sbírka:  80/2017 | Částka:  29/2017
20.3.2017

80

VYHLÁŠKA
ze dne 10. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru
a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek


      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 58 odst. 5 zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, se mění takto:

      1.  V nadpisu § 5 se slova ˙Náležitosti a vzory˙ nahrazují slovem ˙Vzor˙ a slova ˙a vrchního státního dozoru˙ se zrušují.

      2.  V § 5 odst. 1 úvodní větě a v odstavci 2 se slova ˙a vrchního státního dozoru˙ zrušují.

      3.  V § 5 odst. 1 písm. b) se slova ˙nebo vrchního státního dozoru˙ zrušují.

      4.  V § 5 odst. 3 se slovo ˙Vzory˙ nahrazuje slovem ˙Vzor˙, slova ˙a vrchního státního dozoru˙ se zrušují a slova ˙jsou uvedeny˙ se nahrazují slovy ˙je uveden˙.

      5.  Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:˙Příloha č. 5 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.


Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:


Ing. Ťok v. r.