VYHLÁŠKA ze dne 10. července 2003, kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství

Sbírka:  233/2003 | Částka:  80/2003
29.7.2003

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

233

VYHLÁŠKA
ze dne 10. července 2003,
kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství


      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 13 písm. a) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, podle § 34 a § 45 odst. 2 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb. a zákona č. 390/ /1991 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství, se mění takto:

      1.  V § 2 se odstavec 1 a odstavec 5 zrušují.

      2.  § 3 včetně poznámek pod čarou č. 4) až 9) se zrušuje.

      3.  V nadpisu § 4 se slova ,,Krajská pedagogicko- -psychologická poradna" nahrazují slovy ,,Pedagogicko-psychologická poradna".

      4.  V § 4 odstavec 1 zní:

      ,,(1)  Pedagogicko-psychologická poradna10) (dále jen ,,poradna") je zařízením kraje.".

Poznámka pod čarou č. 11) se zrušuje.

      5.  V § 4 odst. 2 návětí zní: ,,Poradna plní tyto úkoly:".

      6.  V § 4 odst. 2 písm. a) se slova ,,odborně vedených krajským národním výborem" nahrazují slovy ,,zřizovaných zejména obcí, krajem nebo ministerstvem".

      7.  V § 4 odst. 2 písm. b) se za středníkem doplňují slova ,,zvláštní pozornost věnuje žákům nadaným a talentovaným, jakož i mladistvým se změněnou pracovní schopností;".

      8.  V § 4 odst. 2 písm. c) se čárka za slovem ,,zařízení" vypouští a slova ,,které odborně vede krajský národní výbor" se nahrazují slovy ,,zřizovaných zejména obcí, krajem nebo ministerstvem" a slova ,,a ústavy národního zdraví v kraji" se zrušují.

      9.  V § 4 odst. 2 písm. d) se čárka za slovem ,,zařízení" vypouští a slova ,,které odborně vede krajský národní výbor" se nahrazují slovy ,,zřizovaných zejména obcí, krajem nebo ministerstvem".

      10.  V § 4 odst. 2 písm. f) se slova ,,národních výborů" nahrazují slovy ,,sociálně-právní ochrany dětí".

      11.  V § 4 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena g) a h), která zní:
,,g)
metodicky pomáhá učitelům vyrovnávacích a specializovaných tříd;
h)
při zařazování dětí do škol pro mládež vyžadující zvláštní péči provádí jejich pedagogicko-psychologická vyšetření a zprostředkovává zdravotní a jiná odborná vyšetření.".

      12.  V § 4 odst. 3 se slova ,,Krajská poradna" nahrazují slovem ,,Poradna" a slova ,,okresním poradnám" se zrušují.

      13.  V § 4 odst. 4 se slova ,,Krajská poradna" nahrazují slovem ,,Poradna", zrušují se slova ,,čin- nost okresních poraden v kraji" včetně čárky a slova ,, , která odborně vede krajský národní výbor" se nahrazují slovy ,,v její územní působnosti".

      14.  V § 4 odst. 5 se slova ,,Krajská poradna" nahrazují slovem ,,Poradna".

      15.  V nadpisu § 5 se slova ,,okresních a krajských" zrušují.

      16.  V § 5 odst. 1 se slova ,,okresní nebo krajská" a slova ,,(dále jen ,,poradna")" zrušují a slova ,,národnímu výboru, který poradnu zřídil (dále jen ,,národní výbor")" se nahrazují slovem ,,zřizovateli".

      17.  V § 5 odst. 2 se slova ,,a schvaluje národní výbor" zrušují.

      18.  V § 5 odst. 3 se druhá věta zrušuje.

      19.  V § 5 se odstavec 5 zrušuje.

      20.  § 6 zní:

,,§ 6

      Počet pracovníků stanoví zřizovatel s přihlédnutím k rozsahu úkolů poradny.".

      21.  V § 7 odst. 4 se slova ,,okresní národní výbor" nahrazují slovy ,,orgán sociálně-právní ochrany dětí" a poznámka pod čarou č. 9) zní:

––––––––––––––––––––

,,9)  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.".

      22.  V § 7 odst. 1 se slova ,,národním výborem" nahrazují slovem ,,zřizovatelem".

Čl.  II

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.Ministryně:


JUDr. Buzková v.
r.