VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2016 o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

Sbírka:  464/2016 | Částka:  186/2016
30.12.2016

464

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2016
o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení
a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů
v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu


      Ministerstvo financí stanoví podle § 237 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 103 odst. 6 písm. b) až d) tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška stanoví
a)
postup při přijímání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na přijetí odůvodněného opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu (dále jen ˙žádost˙),
b)
postup při zprostředkování dotace krajem,
c)
náležitosti žádosti a lhůty pro její podání.


§ 2

Náležitosti žádosti

      (1)  Náležitostmi žádosti jsou
a)
identifikační údaje vlastníka uvedeného v právním předpisu upravujícím podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých expozičních situacích1) (dále jen ˙žadatel˙), kterými jsou jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, adresa bydliště, jedná-li se o fyzickou osobu, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu,
b)
bankovní spojení, má-li být dotace vyplacena převodem peněžních prostředků,
c)
identifikace stavby, v níž má být provedeno opatření podle § 1 písm. a) ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke sní-žení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu (dále jen ˙opatření˙), podle údajů uvedených v katastru nemovitostí,
d)
údaj o současném způsobu užívání stavby,
e)
údaj o výsledcích měření objemové aktivity radonu,
f)
údaj o předpokládaných nákladech na provedení opatření a požadovanou částku,
g)
lhůtu, v níž bude opatření provedeno,
h)
u žadatele, jedná-li se o právnickou osobu, informace o identifikaci

      1.  osoby jednající za žadatele s uvedením důvodu, na základě kterého je oprávněna jednat nebo na základě plné moci,

      2.  osob s podílem v žadateli,

      3.  osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu,
i)
kontaktní údaje žadatele, kterými jsou telefon a elektronická adresa nebo identifikace datové schránky.

      (2)  Součástí žádosti je
a)
doklad o vlastnictví stavby, v níž má být provedeno opatření uvedené v odstavci 1 písm. a), kterým je výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, nebo doklad o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu,
b)
doklad o výsledcích měření objemové aktivity radonu ne starší než 3 roky,
c)
rozpočet předpokládaných nákladů a projektová dokumentace v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu podle typu a rozsahu opatření; vlastník bytu v bytovém nebo rodinném domě předkládá projektovou dokumentaci, jen překročí-li průměr hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní bytu za obvyklého užívání 3 000 Bq/m3,
d)
prohlášení žadatele o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu, nemá-li doklad prokazující vlastnictví,
e)
prohlášení žadatele nebo doklad potvrzující, že je byt v bytovém nebo rodinném domě bydliš-těm jiné osoby, má-li žadatel jiné bydliště.

§ 3

Postup při přijímání a předávání žádostí

      (1)  Žádost o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok přijímá krajský úřad, v jehož správním obvodu je stavba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c), do 30. září příslušného kalendářního roku.

      (2)  Krajský úřad žádosti se svým stanoviskem a souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpeč-nost podle atomového zákona2) předává Ministerstvu financí (dále jen ˙ministerstvo˙) nejpozději do 31. října roku, v němž má být dotace poskytnuta.

      (3)  Vzor žádosti je uveden v příloze k této vyhlášce a je přístupný i způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím Portálu veřejné
správy.
§ 4

Postup po provedení opatření

      (1)  Po provedení opatření předá žadatel krajskému úřadu doklad o výsledcích kontrolního měření prokazujícího účinnost provedených opatření, a dále
a)
podrobný položkový rozpočet v členění na dodávku a montáž,
b)
doklady prokazující skutečnou výši účelně vynaložených nákladů a
c)
souhlas Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s provedeným opatřením.

      (2)  Krajský úřad posoudí doklady uvedené v odstavci 1 a předá je včetně souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s provedeným opatřením ministerstvu.

§ 5

      Dotace může být poskytnuta po prokázání splnění podmínek uvedených v právním předpisu upravujícím podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých expozičních situacích3) kontrolním měřením.

§ 6

Přechodné ustanovení

      Žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 461/ /2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 7

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Ministr:


Ing. Babiš v.
r.
Příloha k vyhlášce č. 464/2016 Sb.

Vzor

Žádost o poskytnutí dotace na opatření podle vyhlášky č. 464/2016 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
§ 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 362/2016 Sb., o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích.
2)
§ 103 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
3)
§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 362/2016 Sb.