VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  344/2019 | Částka:  145/2019
20.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


344

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů,
rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 421/2009 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/2015 Sb., vyhlášky č. 395/2016 Sb. a vyhlášky č. 466/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V příloze č. 3 bodu 9 podbodu 9.3 se věta poslední zrušuje.

      2.  V příloze č. 3 ve vzoru FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu část III. zní:
      3.  V příloze č. 6 bodu 8 podbod 8.3 zní:

      4.  V příloze č. 6 bodu 8 podbod 8.4 zní:

      5.  V příloze č. 6 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad část IV. zní:
Čl. II

Přechodné ustanovení

      Při vypracování finančních výkazů za rok 2019 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ministryně financí:


JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.