VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

Sbírka:  185/2009 | Částka:  56/2009
26.6.2009

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

185

VYHLÁŠKA
ze dne 17. června 2009
o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a oborech certifikovaných kurzů


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:

§ 1

      Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)
a)
obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen ˙základní obory˙),
b)
označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí,
c)
minimální délku specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů,
d)
obory certifikovaných kurzů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen ˙nástavbové obory˙) a minimální délku vzdělávání v nich.

§ 2

      (1)  Základní obory, označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí a minimální délka1) specializačního vzdělávání jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (2)  Základní kmeny, které jsou součástí základních oborů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, jsou anesteziologický, gynekologicko-porodnický, hygienický, chirurgický, interní, patologický, pediatrický, psychiatrický, radiologický a kmen všeobecné praktické lékařství. Délka vzdělávání v základním kmeni činí 24 měsíců.

      (3)  Doporučená délka specializačního vzdělávání v České republice je stanovena příslušným vzdělávacím programem.

§ 3

      Nástavbové obory, minimální délka vzdělávání v těchto oborech a označení odbornosti lékaře a farmaceuta se zvláštní odbornou způsobilostí jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4

      Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., a podle vyhlášky č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, na základní obory, nástavbové obory a na základní kmeny podle této vyhlášky je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

      Lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů získali specializaci I. stupně a nezískali specializovanou způsobilost podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., splňují podmínky pro získání certifikátu o absolvování základního kmene v příslušném základním oboru podle této vyhlášky.

§ 6

      Převedením specializované způsobilosti na zvláštní odbornou způsobilost podle přílohy č. 3 k této vyhlášce není dotčena specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů. Tato skutečnost se prokazuje příslušným dokladem osvědčujícím získání specializované způsobilosti podle dřívějších právních předpisů.

§ 7

      Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do specializačního vzdělávání podle dřívějších právních předpisů jej dokončí podle dřívějších právních předpisů.

§ 8

      Vyhláška č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, se zrušuje.

§ 9

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.
Ministryně:


Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.