VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

Sbírka:  43/2019 | Částka:  18/2019
15.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


43

VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis
nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 17a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 204/2015 Sb.:

Čl. I

      V § 3 odst. 1 vyhlášky č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků, se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
˙b)
údaj o tom, zda žadatel, který je fyzickou osobou, žádá, aby výpis z evidence Rejstříku trestů byl vydán s přílohou obsahující vícejazyčný standardní formulář, a pro uvedení úředního jazyka členského státu Evropské unie, ve kterém má být výpis předložen, nebo má-li tento členský stát více úředních jazyků, úředního jazyka místa, kde má být výpis předložen, je-li tento jazyk rovněž jedním z úředních jazyků orgánů Evropské unie,˙.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. února 2019.
Ministr spravedlnosti:


JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.