VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  450/2013 | Částka:  175/2013
31.12.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

450

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Špraněk (dále jen ˙národní přírodní rezervace˙).

      (2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Březina, Kadeřín a Vojtěchov u Konice. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

      Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)
přirozené lesní porosty tvořené především vápnomilnými a květnatými bučinami a suťovými lesy,
b)
přirozená společenstva pěchavových trávníků, štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin a bazifilní vegetace efemér a sukulentů,
c)
soubor podzemních a povrchových krasových jevů tvořený zejména rozsáhlou jeskynní soustavou Javoříčských jeskyní, propastí, skalní branou, ponory, závrty a škrapy a
d)
populace vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména netopýra brvitého (Myotis emarginatus), netopýra velkouchého (Myotis bechsteini), netopýra černého (Barbastella barbastellus) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

      Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)
povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2),
b)
upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
c)
povolovat a provádět zásahy do koryta vodního toku, nejde-li o stavby, nebo
d)
provozovat pro veřejnost zpřístupněné části jes-kyní, včetně prodejních a jiných služeb s tím souvisejících.

§ 4

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:


Mgr. Podivínský v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 450/2013 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 450/2013 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).