VYHLÁŠKA ze dne 2. června 2010 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  185/2010 | Částka:  64/2010
16.6.2010

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

 
185

VYHLÁŠKA
ze dne 2. června 2010
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Ve Studeném (dále jen ˙národní přírodní rezervace˙).

      (2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Samechov. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

      Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou:
a)
přirozené lesní porosty, tvořené přírodními společenstvy bučin a suťových lesů, včetně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména měkkýšů a saprotrofních hub,
b)
typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem2) vyhlášena Evropsky významná lokalita Posázavské bučiny a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

      Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)
provádět změny druhů pozemků nebo způsobu jejich využití3),
b)
zřizovat myslivecká zařízení včetně slanisek,
c)
přikrmovat zvěř, nebo
d)
zřizovat skládky jakýchkoli materiálů.

§ 4

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.
Ministryně:


Ing. Bízková v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2010 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2010 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2010 Sb.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2010 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2010 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2010 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
2)
Příloha č. 80b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. a nařízení vlády č. 371/2009 Sb.
3)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.