VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  3/2017 | Částka:  1/2017
9.1.2017

3

VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Velký Roudný (dále jen ˙národní přírodní památka˙).

      (2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, kterým je pleistocénní stratovulkán se čtyřmi lávovými proudy, s výskytem
a)
naleziště olivinického čediče a pyroklastik (čedičových a lávových tufů, sopečných pum a sopečných aglomerátů),
b)
lesních ekosystémů bučin a suťových lesů,
c)
travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a vysokých mezofilních a xerofilních křovin,
d)
biotopu slezského ekotypu modřínu opadavého (Larix decidua), včetně jeho přirozené populace,
e)
biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny vstavače mužského (Orchis mascula), včetně její populace, a
f)
biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha vřetenovky (voskové) opavské (Cochlodina cerata opaviensis), včetně jeho populace,

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.

      (3)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Moravskoslezského kraje, v katastrálním území Roudno. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

      Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a)
povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b)
povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat anebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c)
povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d)
upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
e)
ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
f)
vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
g)
umisťovat obnovní těžbu v lesních hospodářských plánech nebo v lesních hospodářských osnovách v porostech na plochách větších než 0,25 ha,
h)
hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky, nebo
i)
vysazovat nebo vysévat rostliny, s výjimkou obnovy lesa, nebo vypouštět živočichy.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2017 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2017 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.