VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  5/2017 | Částka:  1/2017
9.1.2017

5

VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Větrušické rokle (dále jen ˙národní přírodní rezervace˙).

      (2)  Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a)
přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, vegetace efemér a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů a
b)
přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofilních a xerofilních křovin, dubohabřin a teplomilných doubrav,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.

      (3)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Větrušice u Klecan a Máslovice. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

      Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)
povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2), nebo
b)
provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2017 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2017 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.