VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  200/2019 | Částka:  85/2019
15.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


200

VYHLÁŠKA
ze dne 2. srpna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 6, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5, § 37x odst. 4 a § 45 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 229/2014 Sb., zákona 223/2015 Sb. a zákona č. 45/2019 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Čl. I

      Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb., vyhlášky č. 170/2010 Sb., vyhlášky č. 35/2014 Sb., vyhlášky č. 27/2015 Sb., vyhlášky č. 83/2016 Sb., vyhlášky č. 387/2016 Sb. a vyhlášky č. 437/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 odst. 5 se slovo ˙kterého˙ nahrazuje slovem ˙kterých˙.

      2.  V § 22 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

      ˙(5)  Vzor formuláře pro ohlašování údajů podle čl. 12 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 je uveden v příloze č. 30 k této vyhlášce.

      (6)  Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/ /852 je uveden v příloze č. 31 k této vyhlášce.

      (7)  Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce.˙.

      3.  V § 24a se doplňuje odstavec 8, který zní:

      ˙(8)  Samostatné identifikační číslo zařízení se přidělí každému zařízení určenému k nakládání s odpady provádějícímu prozatímní uložení odpadní rtuti, každému zařízení určenému k nakládání s odpady provádějícímu konverzi a případně solidifikaci odpadní rtuti a každému zařízení provádějícímu trvalé uložení odpadní rtuti.˙.

      4.  Doplňují se přílohy č. 30 až 32, které znějí:˙Příloha č. 30 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Příloha č. 31 k vyhlášce č. 383/2001
Sb.
Příloha č. 32 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
ČÁST DRUHÁ

Čl. II

      Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb., vyhlášky č. 93/2013 Sb. a vyhlášky č. 387/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V poznámce pod čarou č. 1 se věta druhá nahrazuje větou ˙Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.˙.

      2.  V § 1 písm. f) se slova ˙dočasné skladování kovové˙ nahrazují slovy ˙prozatímní uložení odpadní˙.

      3.  V § 2 písmeno w) včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
˙w)
prozatímním uložením odpadní rtuti -- skladování odpadní rtuti v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie24) způsobem uvedeným v příloze č. 4 zákona pod kódem D15 po dobu delší než jeden rok.

––––––––––––––––––––

24)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.˙.

      4.  § 9a včetně nadpisu zní:

˙§ 9a

Technické požadavky na prozatímní a trvalé uložení odpadní rtuti

      (1)  Zařízení k prozatímnímu uložení odpadní rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad. Na prozatímní uložení odpadní rtuti se vztahují zvláštní požadavky podle přílohy č. 13 k této vyhlášce.

      (2)  Odpadní rtuť může být odstraněna pouze na skládce skupiny S-nebezpečný odpad. Kromě požadavků této vyhlášky pro skládku skupiny S-nebezpečný odpad musí být při trvalém uložení odpadní rtuti splněny požadavky pro prozatímní uložení odpadní rtuti uvedené v části A a v části B bodech 6 a 8 přílohy č. 13 k této vyhlášce.˙.

      5.  V příloze č. 4 bodě 8 písm. e) se slova ˙dočasnému skladování˙ nahrazují slovy ˙prozatímnímu uložení˙ a slova ˙dočasné skladování˙ se nahrazují slovy ˙prozatímní uložení˙.

      6.  V příloze č. 5 části A bodech 2 a 3 se slova ˙dočasnému skladování˙ nahrazují slovy ˙prozatímnímu uložení˙.

      7.  V příloze č. 13 se slova ˙dočasné˙, ˙dočasnému˙, ˙dočasného˙ a ˙dočasném˙ zrušují, slovo ˙skladování˙ se nahrazuje slovem ˙uložení˙, slova ˙kovové˙ a ˙kovová˙ se nahrazují slovem ˙odpadní˙ a slovo ˙Kovová˙ se nahrazuje slovem ˙Odpadní˙.


ČÁST TŘETÍ

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Ministr životního prostředí:


Mgr. Brabec v. r.