VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Sbírka:  2/2016 | Částka:  1/2016
8.1.2016

Derogace

Novelizuje: 55/2011

2

VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb.,
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.:

Čl. I

      V § 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která včetně poznámek pod čarou č. 41 až 43 znějí:
˙p)
motivovat a edukovat jednotlivce, rodiny a skupiny k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe41),
q)
analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče42),
r)
v rozsahu své odborné způsobilosti provádět opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace43).

––––––––––––––––––––

41)
Čl. 31 odst. 7 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20.  listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (˙nařízení o systému IMI˙).
42)
Čl. 31 odst. 7 písm. f) a h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU.
43)
Čl. 31 odst. 7 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. ledna 2016.
Ministr:


MUDr. Němeček, MBA, v. r.